2007:23 Inventering av mosippa (Pulsatilla vernalis) i Jönköpings län 2007

Om publikationen

Löpnummer:
2007:23
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
108
Publikationstyp:
Rapport

Under år 2006 genomfördes en inventering av 84 lokaler med mosippa i Jönköpings län. Vissa av lokalerna återbesöktes även under år 2007. Inventeringen av mosippa Pulsatilla vernalis är en del i Länsstyrelsens arbete med åtgärdsprogram för hotade arter. Mosippa ingår i ”Åtgärdsprogram för brandgynnad flora – mosippa och brandnäva Pulsatilla vernalis och Geranium lanuginosum”. Åtgärdsprogrammet beräknas bli fastställt under 2007.

Av de 107 lokaler som är beskrivna i denna rapport är 84 stycken besökta. På varje lokal har en bedömning av mosippans bevarandestatus gjorts. Bedömningen baseras på en 3-gradig skala där bevarandestatus 1 innebär att arten har goda förutsättningar och mosippans population är ganska stor men åtgärdsbehovet är ändå stort för att mosippan ska finnas kvar i framtiden. Bevarandestatus 2 innebär att det finns ett fåtal mosippor kvar på lokalen och det krävs ett stort åtgärdsarbete för att säkra fortlevnaden av arten. Bevarandestatus 3 innebär att mosippan i stort sett är utgången från lokalen eller så är förutsättningarna för att den ska kunna leva vidare mycket små. Av de 107 lokalerna har 20 stycken fått bedömningen 1, 26 stycken bedömningen 2 och 61 stycken bedömningen 3 (se tabell 1 och bilaga 1 som redovisar en bedömning för varje lokal).

Mosippan har tidigare funnits i alla kommuner i Jönköpings län. I dagsläget finns det bara kända förekomster i Aneby, Eksjö, Gislaved, Habo, Jönköping, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo kommuner.

Mosippan minskar fortlöpande i Jönköpings län. Orsakerna till minskningen är bl a grustäkt, avverkning av tallskog, igenväxning och upphört bete. En annan orsak är ett allt tätare moss- eller lavtäcke. Mosippan är en brandgynnad växt och bristen på naturliga bränder medför att den får svårt att frösprida sig. Förslag på åtgärder för att gynna mosippan är röjning, gallring, bränning och förnakrattning (uppluckring av förnatäcket). Det är av stor vikt att sätta in åtgärder på lokalerna med förekomst av mosippa så att vi även i framtiden har kvar lokaler med mosippa.

Kontakt