2007:18 Landskapsekologiskt planeringsunderlag för anläggning och restaurering av våtmarker och andra limniska miljöer

Om publikationen

Löpnummer:
2007:18
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport

I den nationella våtmarksstrategin uttalas ett behov av pilotlän för landskapsanalys utifrån
ett våtmarksperspektiv. Inom ramen för det 16:e miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv”
efterfrågas också landskapsplaner för bevarande av biologisk mångfald. Ett uppdrag från
Naturvårdsverket (Vattenmiljöenheten) har gått till Jönköpings län. I uppdraget ingick även
övriga limniska miljöerna. Avsikten var från början att även Länsstyrelsen i Skåne skulle ha
ett pilotprojekt inriktat på åtgärder i odlingslandskapet. Fokus i detta pilotprojekt har varit
på åtgärder i skogs- och vattenmiljöer och odlingslandskapet har dessvärre blivit lite
styvmoderligt behandlat.
Syftet med pilotprojektet är att utifrån befintlig kunskap ta fram ett sammanvägt
”landskapsekologiskt” planeringsunderlag (kartor) för återskapande av våtmarker och
restaurering av våtmarker och andra limniska miljöer där åtgärdsbehov och lämpliga
områden identifieras. Planeringsunderlaget ses som en önskelista över åtgärder och tar upp
såväl behov för näringsretention och våtmarkernas vattenhushållande funktion som
livsmiljöer för (hotade) arter. Motiven till detta är bland annat:
􀂃 att få till stånd rätt åtgärd på rätt plats
􀂃 få en bättre variation det vill säga se till att olika typer av habitat finns
representerade
􀂃 öka hänsynen till kulturmiljövärdena
􀂃 underlätta för större restaureringsprojekt.
Pilotprojektet ska svara på:
􀂃 hur stor nytta ett planeringsunderlag av ett sådant här slag kan göra
􀂃 vilka data och underlag som nödvändiga
􀂃 vilka data och underlag som är användbara
􀂃 vilka data och underlag som behöver tas fram
􀂃 kostnader i tid och pengar
Länsstyrelsen startade år 2006 ett arbete ”En plan för skydd och restaurering av vatten i
Jönköpings län”. Samordning har skett med detta arbete i de övriga limniska delar som
föreliggande projekt skulle behandla.

Kontakt