2007:16 Vedlevande skalbaggar i Skiröområdet

Om publikationen

Löpnummer:
2007:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport

- inventering och synpunkter på skötsel

Under 2005 och 2006 har Skiröområdet i östra Vetlanda inventerats med avseende på vedlevande skalbaggar. Syftet har varit att klarlägga områdets förmodat höga värden knutna till ett äldre jordbrukslandskap med inslag av lövskogsmiljöer och lövbärande ängs- och hagmarker. Tanken är att resultatet ska ligga till grund för vidare arbeten med att befästa och utveckla områdets naturvärden genom att fungera som underlag, framför allt vid restaureringar av äldre lövbärande hagmarker i Skirö och angränsande områden. Totalt har 258 vedlevande skalbaggsarter noterats i området och av dessa återfinns 32 arter på den nationella rödlistan för hotade växter och djur. Bland fynden noteras flera hotade arter som till exempel matt mjölbagge Tenebrio opacus, den lilla blåsbaggen Hypebaeus flavipes, eksplintbaggen Lyctus linearis samt tvåprickig smalpraktbagge Agrilus biguttatus. Resultatet visar att lövbärande hagmarker med äldre ekar i Skiröområdet hyser en artrik och intressant skalbaggsfauna beroende dels av ihåliga träd men också av nyligen dött ekvirke. Vidare arbete med att bevara den biologiska mångfalden i området berör främst åtgärder för att på landskapsnivå sammankoppla de delområden som genom inventeringen visat sig utgöra Skiröbygdens värdekärnor.

Kontakt