2007:10 Guide för övervakning av undervattensvegetation. utvecklingsprojekt inom regional miljöövervakning

Om publikationen

Löpnummer:
2007:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
110
Publikationstyp:
Rapport

Utvecklingsprojekt inom regional miljöövervakning

Inventering av undervattensvegetation bedrivs på många fronter i Sverige och det finns flera metoder. Handboken för miljöövervakning innehåller en övervakningsmetod för undervattensväxter. Basinventerings- och uppföljningsmanualer för skyddade områden anger egna metoder. I havet används ytterligare andra metoder för övervakning av marin vegetation. Dessa finns också beskrivna i handboken för miljöövervakning och i basinventeringsmanualer för marina habitat. Inom åtgärdsprogram för hotade arter finns ytterligare metoder beskrivna med syfte att inventera specifika arter eller artgrupper.

Förändring av Handboksmetoden
Handboken för miljöövervakning bör vara en samlingsplats för metoder för miljöövervakning av undervattensvegetation. Det krävs mer än en metod och ambitionsnivå på grund av att sjöar och växtsamhällen ser olika ut och en enda metod täcker inte behovet. Handboksmetoden bör då skrivas om enligt följande punkter:

Ändringar:
Dykning läggs till som observationsmetod (idag står endast undervattensfotografering med hjälp av dykare med som metod)
Skalan som ska användas bör vara den 7-gradiga skalan från basinventeringen
Rutstorleken sätts till 1*1 meter (Tobiasson 2000)
Djupintervallen ändras från 0,25/0,5 meter till 1,0 meter
Djup mäts med decimeter-noggrannhet
Inventeringsprotokollet ersätts med det liggande protokollet från basinventeringsmanualen

Tillägg:
Översiktlig inventering beskrivs som en metod för att leta lokaler om det av någon anledning inte lämpar sig att slumpa ut lokaler
Förklara att summan av täckningsgraden av arterna i en ruta kan bli över 100 % eftersom växterna växter i flera lager
Bilaga innehållande Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om dyksäkerhet

Borttagning:
Mätning av "över ytan uppstickande växtdelar"

Statistiken är inte utredd inom detta projekt, till exempel hur många rutor som behövs och hur de ska läggas ut.

Metodguide
Det behövs en metodguide eller -nyckel som man kan följa för att hitta rätt metod för just den sjön man ska inventera. Följande projekt har haft som syfte att utveckla en sådan nyckel. Sjöar skiljer sig åt i djup, ljusförhållanden, vattenkemi, artsammansättning och exploateringstryck så även förhållandet för växterna i två sjöar nära varandra kan vara olika.

Det är viktigt att ha syftet klart för sig när man planerar sin undersökning och att man funderar på om det ska vara uppföljningsbart. När det handlar om miljöövervakning är det viktigt att metoden är uppföljningsbar och inte personberoende. Metodbeskrivningen måste därför vara lätt att följa och det ska inte krävas alltför specialiserade kunskaper för att genomföra undersökningen.

Kontakt