2007:06 Provfiske Ryssbysjön 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2007:06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport

Ryssbysjön tillhör Huskvarnaåns vattensystem och är belägen strax nordväst om Nässjö. Sjön är kraftigt eutrofierad och har länge brottats med stora näringsbelastningsproblem. Idag är det främst den höga interna belastningen som orsakar problem. Denna interna belastning beror på näringsläckage från bottensedimenten samt bioturbation och exkretion orsakad av mörtfisk (mört och braxen). Med bioturbation avses uppgrumling av bottensediment i samband med mörtfiskens födosök, vilket leder till frigörande av bottenbundna näringsämnen till den fria vattenmassan.

Föreliggande redovisning av nätprovfisket i Ryssbysjön 2006 är en uppföljning av ett motsvarande nätprovfiske 1999. Gösen utgör idag 66 % av den totala fiskbiomassan, vilket skall ställas i relation till 21 % 1999. Gösens ökning har skett på bekostnad av övrig rovfisk (abborre och gädda), men har även haft en stor påverkan på bestånden av mörtfisk (mört och braxen).

Det fångades visserligen fler abborrar 2006 jämfört med 1999, men medelvikten var betydligt lägre. I princip fångades bara årsyngel vilket innebär att lekbiomassan av abborre är på kritiska nivåer. Orsaken står med största sannolikhet att finna i en hög predation på vuxen abborre och konkurrens från gös. Inga gäddor fångades vid 2006 års nätprovfiske, men då gäddan på grund av sitt stationära beteende är svårfångad vid nätprovfisken är det svårt att uttala sig om beståndets storlek utifrån denna undersökningsmetodik. Troligen har dock även gäddan minskat eftersom Ryssbysjön tidigare betaktades som en bra gäddsjö.

Även beståndet av braxen uppvisar förändringar. Medelvikten har under de senaste sju åren ökat samtidigt som den antalsmässiga fångsten per ansträngning har minskat. Att braxen har ökat i storlek men minskat i antal kan ha koppling till ökningen hos gösbeståndet, vilket torde ha medfört ökat predationstryck på mindre braxen. Ur ett internbelastningsperspektiv är den ökade predationen på braxen positiv eftersom braxen är känd för att under sina födosök orsaka bioturbation.

Mörten har gått tillbaka sedan nätprovfisket 1999 då arten utgjorde nästan hälften av fångsten sett till antal. Detta bekräftas även av sportfiskare som enligt uppgift har fått allt svårare att fånga betesfisk under senare år. Även mörtens tillbakagång innebär minskad risk för intern näringsbelastning. Längdfördelningen hos mört ser dock fortfarande normal ut, vilket är positivt ur ett reproduktionsperspektiv, det vill säga det finns fortfarande tillräckligt med vuxen mört för att säkra beståndets framtida rekrytering.

Ambitionen att få Ryssbysjön ur den "onda cirkel" som den interna belastningen av framför allt fosfor innebär har medfört att MiljöManagement Svenska AB på uppdrag av Nässjö kommun tagit fram ett åtgärdspaket. Detta åtgärdspaket innebär i korthet:

Minimering av den externa belastningen genom att förbileda vattnet från avloppsrenings verket direkt till Huluån.

Biomanupulering genom utfiskning av mört och braxen. Med utgångspunkt från föreliggan de provfiske rekommenderas att en utfiskning med inriktning på braxen genomförs genom fiske med storryssor.

Återetablering av bottenvegetationen.

Kontakt