2007:02 Metaller i vatten 2003-2005

Om publikationen

Löpnummer:
2007:02
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
45
Publikationstyp:
Rapport

Metaller i vatten 2003-2005 innehåller resultat från metallprovtagningar från vatten, sediment och vattenmossa. Data kommer från den samordnade recipientkontrollen, nationell och regional miljöövervakning, länets kalkningsverksamhet och fördjupade undersökningar som utförts på olika platser i länet. Metallerna som utvärderas är tungmetallerna arsenik, kobolt, kadmium, krom, koppar, nickel, bly, zink och kvicksilver.

Arsenikhalterna är låga i länet med undantag för några platser, varav Lillesjön i Grimstorp har de högsta halterna med mycket stor avvikelse från bakgrundsvärdet i både vatten och sediment. I anslutning till sjön finns mark som förorenats av en impregneringsanläggning. Detta område ska saneras under de närmaste åren.

Bly- och kadmiumhalterna minskar i länet till följd av minskad användning av metallerna och halterna är låga i princip överallt. Enda undantagen är ett mindre vattendrag i Storåsystemet visar på stor påverkan från kadmium i Storån inlopp Bolmen är blyhalten i mossa hög.

Krom- och zinkhalterna är högst i Storåsystemet och i sjöar och vattendrag runt Nässjö. Mest krom i sediment har uppmätts i Höregölen i Nässjö och Kvarnasjön utanför Hillerstorp. Andelen stationer som är påverkade av krom är stor i årets sammanställning jämfört med tidigare, men det förklaras åtminstone delvis med de utökade provtagningarna i förorenade vattensystem.

Nickel- och kopparhalterna är höga på många platser i länet. Anderstorpsån är mest påverkad av höga nickelhalter, men även Huskvarnaån och Storån har höga halter av nickel i mindre vattendrag. Stor påverkan av koppar syns bland annat i Anderstorpsån och i mindre vattendrag i Storåsystemet.

Kvicksilverhalterna är låga i vatten och vattenmossa, även om halterna i mossa på vissa platser är måttligt höga. Det är bara i två sjöar, Munksjön och Fågelforsdammen, som påverkan från kvicksilver är stor i sedimenten. Båda dessa är påverkade av pappersindustrin som tidigare använde kvicksilver i sin tillverkningsprocess.

Kontakt