2006:49 Trakter med särskilt värdefulla ängs- och betesmarker i Jönköpings län - ett underlag till en regional bevarandestrategi

Om publikationen

Löpnummer:
2006:49
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport

Ängs- och betesmarkerna ger plats för stor biologisk mångfald och har oftast höga biologiska
värden. Det beror på att de är så varierande när det gäller vegetationstyper och livsmiljöer för olika växter och djur. Ängs- och betesmarkerna har en lång historia och innehar mycket höga kulturhistoriska värden. De innehåller ofta spår från tidigare generationer jordbruk såsom odlingsrösen, stenmurar, fägator, hamlade träd, odlingsterrasser och fornåkrar som kan hjälpa oss att återskapa bilden av våra förfäders odlingslandskap.

Ängs- och betesmarkerna har också höga skönhets- och rekreationsvärden. Därmed kan de vara en viktig inspirationskälla för konst, litteratur och musik.

Den omfattande ängs- och betesmarksinventeringen som genomfördes 2000-2004 resulterade bland annat i en stor databas, TUVA, där all information samlades. Databasen TUVA har i detta arbete varit en viktig bas då urvalet av värdefulla ängs- och betesmarker genomfördes där. Urvalet resulterade i 2669 antal värdefulla marker i länet som vidare behandlades i arbetet.

När ängs- och hagmarksinventeringen genomfördes 1987-1992 ansågs 11866 ha ängs- och hagmark vara värdefull enligt det klassningssystem som användes då. Enligt det urval som gjorts i detta arbete av ängs- och betesmarksinventeringen från 2000-2004 anses 5773 ha vara värdefulla ängs- och betesmarker. Görs en jämförelse mellan dessa två inventeringar innebär det att värdefulla ängs- och betesmarker har minskat med ungefär 50 % om man ser till arealen. Sett till antal marker blir minskningen ungefär 20 %. Den främsta orsaken till minskningen är igenväxning.

Genom att lägga till information om hotade arter och skyddsvärda träd i länet till de värdefulla markerna kan ett förslag till värdetrakter i Jönköpings län erhållas. I Jönköpings län har 38 geografiska områden föreslagits som värdetrakter. Vissa är större områden och andra är mindre. Värdetrakterna är framförallt koncentrerade till de västra delarna av länet. Värdetrakterna berör ängsmark, betesmark och skogsbeten i länet.

Kontakt