2006:46 Strandnära för alla

Om publikationen

Löpnummer:
2006:46
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
106
Publikationstyp:
Rapport

Planmässiga överväganden för strandnära bebyggelse

”Strandnära för alla - planmässiga överväganden för strandnära bebyggelse”, nedan kallat ”Strandnära för alla”, är det avslutande delprojektet inom projekt ”Strandnära boende - vad är det?” som totalt har bestått av fyra delprojekt. Syftet har varit att utveckla metoder för att planera för ett strandnära och attraktivt boende utan att det strider mot strandskyddets syften enligt miljöbalken. Det första delprojektet, ”Nyansering av strändernas skyddsvärden - ett metodutvecklingsprojekt”, har undersökt en inventeringsmetodik för att bedöma strändernas naturvärden och allemansrättsliga värden. Inventeringsmetoden åskådliggör på ett bra sätt naturvärdena. Utifrån metoden kan också friluftslivet som det ser ut i dag redovisas, men det är svårt att värdera och åskådliggöra friluftslivet över tid.

Andra delprojektet, ”Kulturhistorisk anpassning av strandnära boende” har fokuserat på kulturvärden och främst på hur bebyggelsen runt de inventerade sjöarna har utvecklats och varierat under olika tidsepoker. Delprojektet visar en metod för hur en sammanhållen kulturhistorisk identitet för ett område kan presenteras. Till skillnad från delprojektet ”Natur och friluftsliv” innehåller metodiken dock inga prioriteringar. Den kulturhistoriska översikten är dock ett bra underlag för planering. Den skulle även kunna utgöra en grund för att arbeta fram en metodik för att arbeta med kulturmiljövärden i strandskyddsfrågan och vidareutveckla en klassningsmetod.

I det tredje delprojektet, ”Vad menas med strandnära boende?”, genomfördes en attitydundersökning via en enkät med inriktning på människors inställning till och uppfattning om vad som är ett attraktivt strandnära boende. Enkätsvaren har sedan legat till grund för de resonemang runt attraktivitet och strandnära bebyggelse som ingått i det avslutande delprojektet ”Strandnära för alla”.

I ”Strandnära för alla” presenteras flera principer för strandnära bebyggelse samt exempel där metodiken ifrån de tidigare delprojekten tillämpats. En slutsats är att det sällan innebär en ökad attraktivitet genom att bygga innanför 100 meter strandskydd om det inte samtidigt sker på en regelrätt strandtomt. Bebyggelse i nära anslutning till strandkanten kommer aldrig att vara förenligt med strandskyddets syften, utom i de fall när området redan är ianspråktaget. I de fall där det finns attraktivitetsvinster är det ofta tillräckligt att gå en bit innanför strandskyddet och samtidigt klara syftena. Förutsättningen är att ett helhetsgrepp tas i en översiktsplan samt i en fördjupad översiktsplan för att välja lämplig lokalisering. Därefter tryggas markanvändningen mellan sjö och bebyggelse i detaljplan. Inventeringsresultaten från tidigare delprojekt och resultaten från enkäten är ett bra underlag vid vägningar i framförallt en fördjupad översiktsplan.

Planering och inventering enligt i rapporten skissad metod skulle kunna övervägas som ett kompletterande särskilt skäl vid detaljplanering i de fall där länsstyrelsen beslutar om ett upphävande av strandskyddet. Dagens strandskyddslagstiftning ger dock inte några sådana möjligheter.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping