2006:40 Solitära bin i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2006:40
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
58
Publikationstyp:
Rapport

Under sommaren 2006 har 11 torrängsliknande lokaler på det sydsvenska höglandet inventerats med avseende på solitära bin. Sex av lokalerna består av inaktiva eller extensivt brukade grus- eller stentäkter som till sin struktur har mycket gemensamt med sandiga torrängar. De resterande fem ängsmarkerna ligger samtliga i ett välbevarat äldre jordbrukslandskap på sluttningarna upp mot det sydsvenska höglandet. Bland de 119 arter av solitära bin som noterades under inventeringen fanns bland annat väddgökbi Nomada armata, väddsandbi Andrena hattorfiana och guldsandbi Andrena marginata, vilka alla omfattas av det nationella åtgärdsprogrammet för vildbin på ängar (Larsson in litt.). Under inventeringen noterades också silversandbi Andrena argentata som ingår i åtgärdsprogrammet för steklar i sandtallskog (Berglind in litt.). Ytterligare intressanta fynd var det hotade parasitiska pärlbiet Biastes truncatus och dess värdbi, ängssolbiet Dufourea dentiventris. Resultatet visar att det småskaliga jordbruk som bevarats på många håll längs branterna upp mot det sydsvenska höglandet hyser en högst bevaransvärd vildbifaunan med flera intressanta och sällsynta arter. En annan slutsats som kan dras av resultatet är att gamla nedlagda grustag och stenbrott har en viktig roll för bevarandet av många hotade insekter om de fortsatt hålls öppna genom aktiva åtgärder i form av störningar som kontinuerligt skapar sandblottor. Diskussionen kring skötseln av jordbruksmiljöerna för att gynna vildbin betonar vikten av sen hävd på örtrika marker men lyfter också fram den alarmerande bristen på sandmarker som betas sent på hösten och/eller tidigt på våren där trampslitaget skapar sandblottor som är helt avgörande för många hotade arters möjligheter till bobyggnad och därmed deras långsiktiga överlevnad.

Summary in English
During the summer of 2006, 11 dry-meadow-type sites were surveyed for solitary bees (Apoidea) in the county of Jönköping in southern Sweden. Six of the areas surveyed consist of former gravel pits or quarries that supposedly have maintained a dry-meadow like structure with numerous spots of bare sandy soils that in many ways resemble the highly disturbed sandy meadows that occurred in the pre-industrial agricultural society. The remaining five sites were situated in areas on the slopes of the southern Swedish highlands where fragments of the old rural landscape still exist. Of 119 species of solitary bees found, several threatened species were noted, among those the rare cleptoparasitic-bees Nomada armata and Biastes truncatus along with their hosts Andrena hattorfiana and Dufourea dentiventris. Further notable records consist of Andrena marginata and Andrena argentata both of which are considered vulnerable on the Swedish red list. Nomada armata, Andrena hattorfiana and Andrena marginata are also listed in the action plan concerning wild bees on meadows. Andrena argentata is listed in the action plan concerning aculeate wasps in pine heath forests. The results shows that maintence of the old rural landscape that still exists on the eastern slopes of the south Swedish highlands is important when it comes to preserving several threatened species of solitary bees. The result also indicates that old gravel pits and quarries can form a suitable environment for a wide range of threatened insect species, if not planed down and planted with pine which is customary in this region. The discussion concerning the management of meadows emphasizes on the need for late grazing thereby improving flower richness. But the discussion also brings up an even more exceeding and alarming loss of sandy meadows grazed in late autumn and/or early spring. This historically common type of grazing creating areas of bare sandy soil is necessary to increase the amount of suitable nesting sites for several threatened solitary bees.

Kontakt