2006:39 Gaddsteklar på sandmarker i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2006:39
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Rapport

Under sommaren 2005 genomfördes en inventering av tre sandiga områden i Jönköpings län. Baskarp och Fagerhult är belägna i Habo kommun nära Vätterstranden medan Skillingaryds skjutfält ligger vid E4:an uppe på småländska höglandet. De undersökta områdena var sinsemellan mycket olika med avseende på gaddstekelfaunan och sandfälten i Habo kommun uppvisar större faunistisk likhet med östersjökusten än med småländska höglandet.

Totalt har 5 602 exemplar tillhörande 162 arter gaddsteklar bestämts till art under inventeringen. Antalet rödlistade gaddsteklar är 8 och rödlistade flugor 2. 16 arter av gaddsteklar är nya landskapsfynd för Västergötland och 1 art är ny för Småland.

Alla undersökta områden hyser en värdefull marklevande gaddstekelfauna med höga raritetsvärden. Skillingaryds skjutfält visar dock upp särskilt stora kvalitativa värden, som gör att skjutfältet även i ett nationellt perspektiv tillhör de mest skyddsvärda områdena för gaddsteklar. Fynden av vägsteklarna Evagetes subglaber och Priocnemis gracilis samt silversandbiet Andrena argentata, liksom anmärkningsvärt stora populationer av en rad exklusiva arter, bidrar till det samlade omdömet.

Den exklusiva gaddstekelfaunan i de undersökta områdena är för sitt fortbestånd helt beroende av att det även fortsättningsvis sker en omfattande skötsel och kraftig markstörning. Skötselinsatserna för sandödla och marklevande gaddsteklar kan med fördel samordnas. Det mest akuta skötselbehovet föreligger på de minsta och mest isolerade lokalerna som i dagsläget utgörs av sandfälten vid Fagerhult.

Metodiken med vita färgskålar har fungerat bra under denna inventering, men det är inte aktuellt att bedriva löpande uppföljning i samma omfattning med denna relativt resurskrävande inventeringsmetod. I stället föreslås att löpande övervakning till att börja med baseras på att populationerna av Andrena argentata och om möjligt även Lasioglossum sexmaculatum följs upp genom transekträkning. På Skillingaryds skjutfält bör även räkning av bon av silversandbiet prövas eftersom det troligen är en ännu effektivare och mindre resurskrävande metod än transekträkning.

Summary in English
Three sites dominated by sandy soils in Jönköping county in southern Sweden were surveyed for aculeate wasps by white pan traps during the summer of 2005. Two of the sites, close by the western shore of lake Vättern and being part of a large sandy area, are or has recently been used for sand extraction. The third, being the largest and most heterogeneous site is part of a military shooting range in the southern part of the county. The overall faunistic similarity between the Vättern area and the military shooting range was quite low, compared to some other similar sites in Sweden. The total number of aculeate wasp species (excluding ants) for the sites was 162. Some unexpected or particularly interesting records from a swedish perspective were the sand bee Andrena argentata, the halictid Lasioglossum
sexmaculatum and the spider wasps Evagetes subglaber and Priocnemis gracilis. The invertebrate fauna dependant on open sandy areas will benefit from ongoing military and forestry practises, but to avoid future deterioration the need for extended management practises is emphazised.

It is concluded that the use of colour pan traps has provided a good representation of the aculeate wasp faunas of the surveyed sites. For regular use in long-term management evaluation and monitoring purposes however, an alternative lowbudget method based on transect counts of selected key species or their visible nest mounds is proposed, with less frequent application of extensive pan trap surveys used as a complement.

Kontakt