2006:37 Fåglar i Rocksjöområdet

Om publikationen

Löpnummer:
2006:37
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport

- fågelområde nära centrala Jönköping

Med anledning av den satsning som Jönköpings kommun nu gjort på det 92 hektar stora Rocksjöområdet (till exempel ”Utredning Rocksjön”) ville man kartlägga områdets fågelliv i detalj. Denna kartläggning har under 2005-06 genomförts av Länsstyrelsen. Syftet med kartläggningen har varit att få kunskap om vilka arter som finns, hur vanliga de är samt se hur de nyttjar Rocksjöområdets olika delområden på årsbasis. Syftet med den insamlade kunskapen är att:
Utgöra ett underlag för att kunna anpassa åtgärder i sjön och dess närhet, till exempel anläggande av spänger och röjning av träd
Kunna sprida kunskapen till skolor, beslutsfattare, turister med flera som kan ha nytta av kunskapen och uppskatta denna värdefulla tätortsmiljö

Eftersom fåglar har kartlagts under årets alla delar och deras beteenden då varierar samt att ambitionsnivån varit högre under häckningssäsong har olika inventeringsmetoder använts under olika delar av året. Även tre skymningsbesök gjordes under försommaren för att inventera nattaktiva fåglar. Inventeringarna kompletterades med sammanställning av rapporterade data från Erik Öhmans sammanställningar och rapporter till ”Svalan”. Under hela året rundvandrades området en gång i månaden för att notera fågellivet på årsbasis (linjetaxering).

Inventeringen visade på ett rikt fågelliv med totalt 85 observerade arter, varav 44 häckade. Det sammanlagda antalet revir uppgick till 388 stycken. Bland häckfåglarna märktes särskilt skyddsvärda arter som rosenfink, mindre hackspett, gräshoppsångare, brun kärrhök och entita. Dessa presenteras separat i texten. Fågellivet i Rocksjöområdets olika delområden redovisas också. En genomgång av fågellivets utveckling över året visar att Rocksjöområdet hyser intressanta arter året runt med flera ovanliga arter som övervintrare, till exempel salskrake och smådopping. Totalt har nu 160 arter rapporterats från Rocksjöområdet genom alla tider.

Betydande miljöförändringar i Rocksjöområdet har skett det senaste seklet i form av till exempel upphörd hävd, utfyllnader, ökat vägbuller, muddringar och vattenregleringar. Dessa förändringar har lett till förändringar i fågelfaunan, varav arter som årta, sånglärka, storspov, sothöna och vattenrall försvunnit som häckfåglar.

Det framtida fågellivet i Rocksjöområdet beror huvudsakligen på hur man väljer att sköta området. Områdets stora variation avseende miljöer kan vara mycket värdefull att bevara och förstärka i framtiden. Ett sätt att förstärka den är att åter börja hävda delar av området. Det är sannolikt också så att naturområdet inte tål att bli mindre eller märkbart mer isolerat från omgivande naturområden om man avser behålla särskilt skyddsvärda fågelarter som till exempel mindre hackspett och brun kärrhök.

Summary in English
The municipality of Jönköping has made a plan for the future of lake Rocksjön and its surroundings. In this plan the need to investigate the bird fauna is stressed. An investigation of the bird fauna was made by the County administrative board during 2005-06. The knowledge about the birdlife that was collected will mainly be used to:
Constitute basic data for future management of the Rocksjö area, e.g. improvement of recreational values or adaptation of exploitations
Inform decision makers, schools, tourists amongst others that can make use of and appreciate to know more about the bird life in the Rocksjö area

Since the birds in this study have been counted during the whole year with different purposes, also different methods have been used. Also three visits were made during the early summer to count nocturnal birds. The inventories were complemented by data from Erik Öhman and ”Svalan” (Internet based system for reporting birds). The area was extensively investigated by line counts once every month during one year.

This study showed that the area is home to a rich diversity and number of birds. The total number of observed species were 85 of which 44 were breeding. The total number of territories was 388. Among the most interesting breeding bird species found were scarlet rosefinch (Carpodacus erythrinus), marsh harrier (Circus aeruginosus), marsh tit (Parus palustris), grasshopper warbler (Locustella naevia) and lesser spotted woodpecker (Dendrocopos minor). These species are presented separately in the text. The bird life of different subareas are also presented in the text. When looking at the Rocksjö area over an entire year it is clear that it hosts interesting species all year around. Not at least in winter time when there is a good chance to see smew (Mergus albellus) and little grebe (Tachybaptus ruficollis) for example. In total 160 species have been reported from lake Rocksjön over the years.

Important changes in the environment has been made in the area the last century; dredging, ceased agricultural tradition, water level regulation and landfills. These changes have led to the disappearance of breeding bird species like garganey (Anas querquedula), curlew (Numenius arquata), skylark (Alauda arvensis), coot (Fulica atra) and aquatic rail (Rallus aquaticus).

The future bird life of the Rocksjö area will very much depend on the future management. The extensive variation of environments in the area can be very valuable to preserve and even improve in the future. One way of enhancing it is to cut the grass according to agricultural traditions. It is also likely that possible future diminishment of natural areas or increased isolation could be detrimental for the preservation of bird species like marsh harrier and lesser spotted woodpecker.

Kontakt