2006:32 Biotopkartering av vattendrag i de västra delarna av Jönköpings län - Sammanställning av data för Lagans ARO, 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2006:32
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
157
Publikationstyp:
Rapport

I föreliggande rapport sammanställs en del av de biotopkarteringsdata som samlades in inom projekt Naturvärdesbedömning väst (meddelande 2005:15-19). I samband med projektet nykarterades cirka 70 mil vattendrag och ytterligare 42 mil äldre karteringar utnyttjades. Totalt innebär detta en sträcka på 112 mil fördelat på 117 vattendrag. Samtliga vattendrag ligger i de västra länsdelarna inom avrinningsområdena Tidan, Nissan och Lagan samt inom kommunerna Mullsjö, Jönköping, Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo (samt angränsande kommuner i intilliggande län). Syftet med karteringarna var att ge ett underlag för en samlad naturvärdesbedömning av vattendragen. Men, karteringarna i sig är värdefulla och används inom många områden, bland annat inom vattenvårdsplaneringar.

I och med de karteringar som genomfördes inom Naturvärdesbedömning väst så är större delen av Jönköpings läns vattendrag biotopkarterade.

Kontakt