2006:28 Bottenfauna i Jönköpings län 2005

Om publikationen

Löpnummer:
2006:28
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
123
Publikationstyp:
Rapport

En undersökning av bottenfaunan på 46 lokaler i rinnande vatten

Årets undersökning har omfattat totalt 46 lokaler i rinnande vatten. Flertalet lokaler (39 stycken) låg inom Lagans avrinningsområde i länets sydvästra del. I Vätterns tillflöden undersöktes fyra lokaler. I västra delen av länet undersöktes två lokaler i Nissans vattensystem, och i öster undersöktes Bordsjöbäcken (Motala ström). Kalkningsgraden varierar på de olika lokalerna och åtta lokaler var okalkade. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, påverkan av organiska/eutrofierande föroreningar samt naturvärde.

AV ÅRETS 38 KALKADE LOKALER VAR:
16 lokaler obetydligt försurningspåverkade (42 %)
8 lokaler måttligt försurningspåverkade (21 %)
10 lokaler betydligt försurningspåverkade (26 %)
4 lokaler starkt eller mycket starkt påverkade (11 %)

Således var 22 lokaler mer eller mindre påverkade av försurning (58 %) trots kalkningsinsatserna.

FÖRORENING
Av de 46 undersökta lokalerna bedömdes 33 lokaler vara obetydligt påverkade av organiska/eutrofierande föroreningar.
13 lokaler bedömdes påverkade av förorening och åtta av dessa låg i sjöutlopp, vilket kan förklara påverkan. Två hade en mjuk botten, vilket också kan förklara en påverkan av organiskt material. En lokal låg nedströms en metallindustri, en hade mycket utfällningar och en var starkt försurad, vilket kan vara orsaken till resultatet.

NATURVÄRDE
Höga naturvärden konstaterades på sju lokaler och resterande 39 lokaler hade allmännanaturvärden. Den rödlistade dagsländan Rhithrogena germanica påträffades vid en lokal i Vämmesån (L17). Dessutom noterades 12 ovanliga arter vid totalt 16 lokaler.

TRENDER - FÖRSURNING
Resultatet från 2005 visade på fortsatt obetydligt försurningspåverkade förhållanden på många redan tidigare goda lokaler. Av de 20 lokaler som 1997-2004 var obetydligt försurningspåverkade vid samtliga besök, hade 18 stycken samma bedömning i år. Många lokaler var dock fortsatt starkt, betydligt eller måttligt påverkade av försurning, trots kalkningsinsatser. Dessa lokaler finns framförallt inom Lagans och Nissans vattensystem. Inom dessa vattensystem undersöktes 41 lokaler och endast 16 (39 %) bedömdes vara obetydligt försurningspåverkade. Av dessa 16 lokaler var 10 belägna i sjöutlopp.

Jämfört med förra provtagningen har en försämring med ökad försurningspåverkan skett vid 7 lokaler. Vid några av dessa kan det mycket låga flödet under hösten vara en orsak till det försämrade resultatet, eftersom det kan påverka faunan och därmed störa indexet. En förbättring med minskad försurningspåverkan jämfört med föregående undersökning har skett vid 7 lokaler, t ex i Högaforsån, Horsarp (L29), Modalaån, Rosendal (L47) och Segerstadsån, L Segerstad (L93). Endast vid en lokal, Lillån vid Björnö (L67), har dock en tydlig och stabil förbättring skett, från stark påverkan på 1990-talet till obetydlig påverkan sedan 1998.

Kontakt