2006:16 Inventering av klockgentiana (Gentiana pneumonanthe)

Om publikationen

Löpnummer:
2006:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
76
Publikationstyp:
Rapport

Klockgentiana Gentiana pneumonanthe är fridlyst i hela landet och den är även upptagen på den svenska rödlistan i kategorin VU (sårbar). Den är en flerårig, låg ört med stora, blå blommor. Blomningstiden är från juli till september. I Jönköpings län förekommer klockgentianan i de sydvästliga kommunerna Sävsjö, Vaggeryd, Gnosjö, Gislaved och Värnamo.

Klockgentiana växer på fuktig till våt mark som domineras av blåtåtel Molinia caerulea och pors Myrica gale. Den växer oftast utmed stränder av sjöar, vattendrag men även i fuktiga betes- eller slåttermarker. Arten gynnas av hävd och på stränder av störningar i form av iserosion och översvämning.

I Jönköpings län ligger samtliga lokaler utom en i anslutning till sjöstränder. Undantaget är en betesmark i Henja, Gislaveds kommun.

Enligt åtgärdsprogrammet för klockgentiana ska arten inventeras och ett antal lokaler ska ha en lämplig skötsel och tillräckligt skydd för att säkerställa att populationen av klockgentiana inte minskar. I Jönköpings län inventerades redan kända lokaler och ett antal nya strandsträckor vid framförallt sjöar och enstaka vattendrag. Ett antal stickprov gjordes även vid sjöar som klockgentiana dokumenterats från längre tillbaka i tiden samt närliggande sjöar.

För varje sjö har en bedömning av klockgentianans bevarandestatus gjorts. Bedömningen följer en tregradig skala där 1 är bäst och 3 är sämst bevarandestatus.

På de flesta lokalerna finns det enbart äldre plantor. Klockgentianan är långlivad och kan bli 30-40 år gammal. Vid tidpunkten för inventeringen var det främst Ettö-deltats naturreservat, Långasjön, Flaten och Furen som hyste plantor i olika stadier.

Lokalerna vid Långasjön, Rolstorpasjön, Flaten, Hären, Algustorpasjön (Svartevik), Illersåasjön, Stumsjön, Vidöstern (ute på Tånnö), Furen, Bolmen (Liljenäs) hyser stabila populationer och växtplatserna är och kan säkert förbli bra om hävden fortsätter eller återkommer inom en snar framtid. Vissa av lokalerna vid sjöarna är betesmarker medan några av lokalerna saknar hävd i form av bete.

Det största hotet mot klockgentianan är upphörd hävd i betesmarkerna samt igenväxning av stränderna. Lämpliga åtgärder för att motverka igenväxning kan vara ett anpassat betstryck i betesmarkerna samt bränning. Störningar i form av iserosion och översvämningar är inte tillräckligt för att hålla tillbaka pors och blåtåtel på stränderna. För att få bukt med igenväxningen krävs det manuell påverkan. Generellt bör träd och buskar hållas efter så de inte skuggar för mycket.

Kontakt