2006:13 Storfjärilar - inventering i sex naturreservat i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2006:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköping, genomfördes under somrarna 2001 och 2002 en fjärilsinventering inom sex naturreservat i Jönköpings län: Strömsberg, Västanå, Girabäcken, Huskvarnabergen, Marieholmsskogen och Ryfors. Alla sex reservat bedömdes ur fjärilssynpunkt vara intressanta. Första året inventerades Strömsberg, Västanå, Girabäcken och Huskvarnabergen. Andra året tillkom Marieholmsskogen och Ryfors, medan Huskvarnabergen uteslöts.

Syftet med inventeringen var i första hand att få en uppfattning om artantal och individtäthet bland fjärilarna inom reservaten och att pröva och utvärdera passande inventeringsmetoder för reservaten. Inventeringen skulle även kunna ligga till grund för fortlöpande inventeringar av respektive område.

Sammanlagt 302 arter påträffades, varav fyra var nationellt rödlistade som NT (missgynnade). Åtta av de funna arterna betraktas som regionalt rödlistade i Östergötland (Franzén 2000). Två av de missgynnade arterna, nätådrig parkmätare, Eustroma reticulata och springkornfältmätare Xanthorhoe birivata (båda funna i Västanå), är beroende av springkorn, Impatiens noli tangere. De andra två missgynnade arterna är violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe och Allmän bastardsvärmare Zygaena filipendulae, båda funna i Huskvarnabergen.

I rapporten ges förslag gällande skötsel av reservaten med hänsyn tagen till fjärilar. Skötselförslagen kan sammanfattas med att i naturskogsartade barrskogar vara rädd om lövinslag och örtflora. I lövreservat med inslag av åker och hagmark, bör reservatsförvaltningen se till att gynna en mångfald av lövträdsarter, undvika plantering av barrträd, samt gynna örtfloran. Man bör slå dikesrenar först efter att växterna satt frö. Ett för stort betestryck bör undvikas och åkermark i naturreservaten får gärna odlas med till exempel lucern och rödklöver.

Kontakt