2006:09 Inventering av Sandödla (Lacerta agilis)

Om publikationen

Löpnummer:
2006:09
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

I nordöstra delen av Jönköpings län 2005

Sandödlan (Lacerta agilis) inventerades på uppdrag av länsstyrelsen i åtta områden (totalt 28 lokaler) i Jönköpings län under sju dagar mellan den 15 till 21 augusti 2005. Syftet var att komplettera inventeringarna av arten utförda 2003 och 2004 genom att närmare undersöka eventuell förekomst i nordöstra delen av länet.

En ny lokal hittades, vilken ligger i ett nytt område i närheten av Järsnäs. I Jönköpings län finns sandödlan i dag på 22 säkra lokaler inom sju olika områden. Eftersom bara en ny lokal hittades verkar sandödlan vara sällsynt i den östra delen av länet. Förklaringar till detta skulle kunna vara de friskare markerna med ett större graninslag och den fragmenterade utbredningen av isälvsmaterial i denna del av länet.

Kontakt