2006:06 Provfiske - Barnarpasjön och Rocksjön

Om publikationen

Löpnummer:
2006:06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport

Föreliggande rapport är en redovisning och utvärdering av resultatet från provfisken i Barnarpasjön (2005) och Rocksjön (2004), båda belägna i Jönköpings län och kommun. Sammanställningen innefattar även en bedömning av respektive sjös fisksamhälle och miljöstatus, vid bedömningen har viss hänsyn tagits till tidigare undersökningar och övriga uppgifter. Arbetet har genomförts av Länsstyrelsen i Jönköpings län på uppdrag av Jönköpings kommun, som även finansierat undersökningarna. Då standardiserade provfisken inte utförts i sjöarna tidigare var syftet med undersökningarna att karakterisera respektive sjö och dess fisksamhällen för eventuellt kommande åtgärdsplaner.

Provfisket i Barnarpasjön (2005-08-25) utfördes som ett standardiserat provfiske med översiktsnät. Vid provfisket fångades sex arter, vilket är ganska högt för en sjö av Barnarpasjöns karaktär. Mört var den klart dominerande arten. Andelen sutare och ruda, vilka båda är tåliga mot återkommande syrebrist, var anmärkningsvärt hög. Den höga andelen av dessa arter indikerar att sjön sannolikt drabbas av återkommande syrebrist. Fångsten av gädda var låg, gäddan är dock svårfångad vid provfiske med översiktsnät och enligt källor är förekomsten av gädda i sjön god. Fångsten per ansträngning var mycket hög både med avseende på vikt (4,1 kilogram/nät) och antal (260 styck/nät), vilket visar att sjön är näringsrik. Eutrofieringsbilden stärks av de vattenkemiska undersökningarna samt av att sjön drabbas av kraftiga algblomningar sommartid. Utöver de fångade arterna finns enligt intervjuuppgifter även sparsamt med signalkräfta i sjön.

Även provfisket i Rocksjön (2004-08-25) utfördes som ett standardiserat provfiske med översiktsnät. Dessutom utfördes ett elprovfiske i Liljeholmskanalen som mynnar i Rocksjön. Vid nätprovfisket fångades åtta arter och vid elfisket ytterligare tre arter (inklusive signalkräfta), resultatet bekräftar tidigare rapporter om att sjön är mycket artrik. Då de gamla fördämningsluckorna under Herkulesvägen är dåligt skötta och halvt öppna tillåts fisk vandra in till Rocksjön från Munksjön och Vättern, vilket bidrar till sjöns artrikedom. Vatten pumpas även kontinuerligt in till Rocksjön från Vättern. Således har ovanligare arter, så som röding, harr, sik och siklöja vilka har sin huvudsakliga hemvist i Vättern, påträffats i Rocksjön. Vid detta provfiske påträffades dock endast siklöja. Migrationsmöjligheterna i kombination med den goda tillgången på grunda vegetativa bottnar gör att Rocksjön sannolikt har stor betydelse som reproduktionsområde för arter som mört, braxen och gädda i Vätterns södra del. Andelen mörtfisk av den totala biomassan var anmärkningsvärt hög, hela 74,1 %. Då andelen rovfisk av den totala biomassan endast uppgick till 11,5 % antas Rocksjön vara reglerad av planktonätande fisk. Trots att Rocksjön påverkas av omfattande dagvattenutsläppen på grund av sin närhet till tätortsbebyggelse och större vägar bedöms sjön vara måttligt näringsrik med ett obetydligt färgat vatten och måttligt till stort siktdjup. Tillförseln av det näringsfattiga och syrerika vattnet från Vättern är troligen nyckeln till att sjön är relativt välmående.

Kontakt