2006:05 Värdefulla myrmarker i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2006:5
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport

Myrar är värdefulla områden som är viktiga för många arter av både växter och djur. De har också en stor betydelse för att binda tungmetaller och näringsämnen som annars skulle rinna ut i vattendragen och slutligen övergöda våra sjöar och hav. De myrar i Sverige med högst naturvärde finns samlade i ”Myrskyddsplan för Sverige” som kom 1994.

På regeringens uppdrag har alla länsstyrelser lämnat underlag till revidering av denna plan, vilket inneburit en översyn av områdenas yttergränser och naturvärden samt en komplettering av kulturhistoriska värden. I Jönköpings län har fyra nya områden tillkommit vilka valts utifrån kriterierna att de ska vara torvbildande, ha klass 1 i våtmarksinventeringen, vara sumpskog av klass 1 eller sumpskogar bestående av nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt. En storleksgräns på områden som är större än 20 hektar har använts. Ett objekt har plockats bort och ett har halverats då de inte längre anses platsa i planen.

Enligt miljömålet ”Myllrande våtmarker” har regeringen beslutat att de objekt som ingår i planen ska ha ett långsiktigt skydd senast 2010.

I denna rapport finns samtliga länets myrar som är upptagna i Myrskyddsplan för Sverige med, samt de myrar som redan har ett långsiktigt skydd.

Kontakt