2006:01 Metaller i Storån 2002-2004

Om publikationen

Löpnummer:
2006:01
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
29
Publikationstyp:
Rapport

Området runt Storån har länge präglats av metallindustrier. Det avspeglar sig i Storåns vatten och i sjöarnas sediment. I tre bäckar som rinner till Storån är halterna betydligt påverkade och dessa bör prioriteras i det fortsatta arbetet med åtgärder för att minska metalltillförseln till Storån. Alla tre områden har varit och är recipienter för metallindustrier.

Störst blir påverkan från Kvarnasjön strax väster om Hillerstorp eftersom flödet är relativt stort och halterna i både sjöns sediment och utlopp är höga. Bottensedimentet innehåller mycket höga halter av krom och zink och höga halter av nickel och koppar. Metallföroreningarna sprider sig till vattnet som rinner ut från sjön och vidare ner i Storån.

Helvetesbäcken i Marås är också påverkad av höga halter av koppar och måttligt höga halter av zink. Även sedimentet i Hästhultasjön som bäcken mynnar i har hög halt av koppar och måttligt höga zink- och nickelhalter.

Det tredje området är ett dike som går längs väg 152 söder om Hillerstorp. Här uppmäts mycket höga kopparhalter, höga nickelhalter och måttligt höga krom-, zink- och blyhalter. Flödet här är relativt litet men i själva diket och i Lillån från Hästhultasjön närmast nedströms dikets utlopp kan växter och djur påverkas av de höga metallhalterna.

Transporten av metaller ökar längs Storåns väg till Bolmen och är högst i utloppet. Halterna av krom, zink, och nickel är måttligt höga i sedimentet i norra Bolmen. De största ökningarna orsakade av mänsklig påverkan sker på sträckan från Hillerstorp till Forsheda, som inkluderar de båda tätorterna.

Kontakt