2005:51 Strandnära boende i Vetlanda kommun- Strändernas skyddsvärden vid Klockesjön och Serarpasjön

Om publikationen

Löpnummer:
2005:51
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

I den här rapporten har metodiken som redovisas i ”Strandnära boende - Metod för nyansering av strändernas skyddsvärden” (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2005) tillämpats på Klockesjön och Serarpasjön i Vetlanda kommun. Klockesjön är belägen strax söder om Ramkvilla samhälle och Serarpasjön ligger i anslutning till det lilla samhället Näshult.

I Klockesjöns närmiljö dominerar lövskog (29 %). Andelen artificiell mark (19 %), åkermark (16 %) och barrskog (16 %) utgör nästan lika stora delar. Barrskog dominerar i omgivningen (35 %) och i 300 meters-zonen (32 %). Andelen åkermark finns i ungefär lika stor utsträckning i omgivningen (21 %) och i 300 m-zonen (22 %). Runt Serarpasjön dominerar barrskog i närmiljön (74 %), omgivningen (67 %) och i 300 meters-zonen (71 %). Fragementeringsgraden runt Klockesjön är 19,2 och runt Serarpasjön 2,1. Ett lågt värde betyder att närmiljön har en låg exploateringsgrad.

Bottensubstratet i Klockesjön domineras av sand, block och sten. I Serarpasjön dominerar sten och därefter är fördelningen mellan block, grus och findetritus likvärdig.

Vid Klockesjön finns det ett Natura 2000-område av typen ”fuktängar med blåtåtel eller starr”. Ramkvillabäcken har inom proejktet höglandsvatten klassats som mycket högt naturvärde. I sjöstrandzonen hittades två sträckor som passar in på Natura 2000-beskrivningen ”oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på exponerade stränder”. Runt Serarpasjön finns gott om skyddsvärd natur. Det finns fem Natura 2000-områden och ett antal skogliga nyckelbiotoper. Det finns dessutom en limnisk nyckelbiotop i Fliseån av typen strömmande sträcka.

Runt Klockesjön finns det en relativt stor andel områden med mycket högt naturvärde i närmiljö och omgivning. Den artificiella marken som huvudsakligen är belägen i sjöns norra del bidrar till att områden med mycket lågt naturvärde är stora. Områden klassade som lågt naturvärde utgör en anmärkningsvärt stor del och det beror på de stora arealerna av åkermark och kalhyggen. Vid Serarpasjön är andelen med mycket högt naturvärde större än andelen med mycket lågt naturvärde. Om man jämför med övriga sjöar i projektet är detta ett ovanligt resultat. Den stora andelen med mycket högt naturvärde förklaras med att det finns gott om skyddsvärd natur i samtliga zoner runt Serarpasjön.

Strandskyddets syfte är förutom att bevara goda livsvillkor för växter och djur även att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv. För 300 meters-zonen, omgivningen och närmiljön dominerar klass 2 i allemansrättslig tillgänglighet. Bebyggelsen avtar med ökat avstånd från sjön. I omgivningen finns två sträckor klassade som klass 3. De sträckorna är badplatsen och Sundkullen som är ett gammalt borgområde men även en fin utsiktsplats. I närmiljön finns tre sträckor klassade som 3. Dessa utgörs av badplatsen, Sundkullen samt en sträcka där höglandsleden dominerar. I sjöstrandzonen dominerar block- eller mjukbotten men cirka en fjärdedel av bottnen i strandzonen utgörs av sand och det förekommer en del naturliga stränder som ökar sjöns attraktivitet ur badsynpunkt. Även i Serarpasjön är det klass 2 som dominerar. Det finns ingen bebyggelse runt Serarpasjön som förhindrar allmänhetens åtkomst till sjön. Samhället Näshult ligger öster om sjön men den största delen av samhället ligger utanför 300 meters-zonen och påverkar inte tillgängligheten till sjön. I Serarpasjön dominerar klass 2 även i sjöstrandzonen vilket innebär att sten är det bottensubstrat som förekommer mest frekvent. Runt Serarpasjön finns endast en klass 3 sträcka och den utgörs av badplatsen i öster.

Sträckor klassade med måttliga eller låga naturvärden fungerar inte som en signal att det är fritt fram för exploatering. I många fall där naturvärdena klassats som måttliga eller låga är förutsättningarna för allemansrättsligt nyttjande goda. De allemansrättsliga värdena väger lika tungt som naturvärdena och ska utvärderas vid prövning av dispens från strandskyddet.

De främsta allemansrättsliga objekten vid Klockesjön är badplatsen vid Ramkvilla samhälle och höglandsleden som går norr om sjön. Högst besöksfrekvens runt Serarpasjön har badplatsen i öster. Där finns även en grillplats och bra parkeringsmöjligheter.

Både Klockesjön och Serarpasjön har stora tillrinningsområden i förhållande till sjöns storlek vilket ökar risken för översvämning. Ramkvilla samhälle, vid Klockesjön, är det område som löper störst risk att översvämmas. Vid Serarpasjön är den nordvästra delen mest utsatt vid en eventuell översvämning.

Kontakt