2005:50 Strandnära boende i Tranås kommun- Strändernas skyddsvärden vid Säbysjön

Om publikationen

Löpnummer:
2005:50
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

I den här rapporten har metodiken som redovisas i ”Strandnära boende - Metod för nyansering av strändernas skyddsvärden” (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2005) tillämpats på Säbysjön i Tranås kommun. Säbysjön ingår i Svartåns avrinningssystem och är belägen 5 kilometer söder om Tranås tätort.

I 300 meters-zonen dominerar lövskog (44 %). I omgivningen dominerar våtmarker (37 %) men lövskogsbiotoper förekommer i nästan lika stor omfattning (35 %). Markanvändningen i närmiljön domineras av våtmarker (58 %). Längs sjöns östra strand präglas närmiljön av fritidshus (22 %).

Den västra sidan av sjön är bevuxen med en bred och tät zon av övervattensvegetation, framförallt bladvass och näckrosor. På östra sidan är förutsättningarna sämre för denna typ av vegetation eftersom inslaget av block på bottnen är större samt på grund av att sommarstugeägarna avlägsnar vegetationen som etablerar sig utanför deras tomter.

Säbysjöns botten utgörs huvudsakligen av sand och findetritus men det finns även ett stort inslag av lera och grovdetritus. Block förekommer ganska rikligt på östra sidan av sjön och det finns mindre partier med häll i södra änden.

Det finns en mindre andel områden klassade med mycket högt naturvärde i 300 meters-zonen, dessa utgörs av nyckelbiotoper. Höga naturvärden återfinns i stor utsträckning i närmiljön. Framförallt i form av våtmarker men det finns även höga naturvärden knutna till Åbonäs i norra delen av sjön. Där har bland annat fynd av läderbagge, Osmoderma eremita, gjorts i grova gamla ekar. Områden med mycket lågt naturvärde återfinns huvudsakligen i närmiljön på östra sidan av sjön och består av tomtmark.

Strandskyddets syfte är, förutom att bevara goda livsvillkor för växter och djur, även att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv. I närmiljön utgörs stora arealer av våtmarker, en marktyp som i huvudsak är otillgänglig för allmänheten, och därför tillhör klass1. Klass 2 i närmiljön utgör cirka 30 % och det finns även två sträckor som har särskilda allemansrättsliga värden (klass 3) i form av en badplats på östra sidan och anordningar vid Säby kyrkby. I omgivningen och 300 meters-zonen dominerar klass 2. Hela den västra och norra sidan är täckt av tät övervattens- eller flytbladsvegetation vilket ger dåliga förutsättningar för bad.

Sträckor klassade med måttliga eller låga naturvärden fungerar inte som en signal att det är fritt fram för exploatering. I många fall där naturvärdena klassats som måttliga eller låga är förutsättningarna för allemansrättsligt nyttjande goda. De allemansrättsliga värdena väger lika tungt som naturvärdena och ska utvärderas vid prövning av dispens från strandskyddet.

En enkät som skickats ut till kommunen och ideella organisationer i kommunen visar att det finns ett antal allemansrättsliga objekt runt sjön. Ett fågeltorn i närheten av sjöutloppet, en badplats på östra sidan av sjön och en vandringsled i norr är några exempel. För att öka tillgängligheten kan fler gångstigar anläggas och uthyrning av båtar kan anordnas vid Säby brygga.

Översvämningsrisken vid Säbysjön är stora på grund av sjöns stora tillrinningsområde. De områden som kommer att drabbas värst är de flacka partierna vid sjöns västra och norra stränder.

Kontakt