2005:49 Strandnära boende i Sävsjö kommun- Strändernas skyddsvärden vid Hillen och Vallsjön

Om publikationen

Löpnummer:
2005:49
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
49
Publikationstyp:
Rapport

I den här rapporten har metodiken som redovisas i ”Strandnära boende - Nyansering av strändernas skyddsvärden” (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2005) tillämpats på Hillen och Vallsjön i Sävsjö kommun. Projektet syftar till att undersöka land och vattenområdet inom strandskyddet, det vill säga 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet.

Markanvändningen i Hillens närmiljö domineras av lövskog (62 %) och barrskog (21 %). I omgivningen är andelen åkermark (23 %), lövskog (30 %) och barrskog (21 %). I 300 meters-zonen dominerar åkermark (27 %). Runt många av sjöarna som ingår i projektet är andelen artificiell mark störst närmast sjön och avtar med ökat avstånd. Vid Hillen ökar istället bebyggelsen med avståndet från sjön. Den artificiella marken utgörs av samhället Rörvik, jordbruksfastigheter men även fritidshus. Markanvändningen i Vallsjöns närmiljö domineras av skog (lövskog 16 %, barrskog 34 %) och artificiell mark (24 %). I omgivningen har den artificiella marken ersatts av åkermark (18 %). Förhållandena är likartade för 300 meters-zonen. I Hillen är det dominerande bottensubstratet block och i Vallsjön dominerar block och häll följt av sand och grus.

Hillen saknar områden med mycket högt naturvärde och endast 7 % i närmiljön har fått högt naturvärde. Det måttliga naturvärdet dominerar i samtliga tre zoner. Runt Vallsjön finns ett fåtal områden klassade med mycket högt naturvärde, de utgörs av trädbärande våtmarker som uppfyller Natura 2000-kriterier. Dessa finns i närmiljön och omgivningen. I samtliga zoner utgör ett fåtal procent områden med högt naturvärde annars är det liksom runt Hillen måttligt naturvärde som dominerar.

Strandskyddets syfte är, förutom att bevara goda livsvillkor för växter och djur, även att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv. Runt Hillen dominerar klass 2 med avseende på tillgänglighet. Det innebär att marken runt Hillen domineras av skog, åkermark och annan öppen mark. Klass 1 dominerar i sjöstrandzonen, vilket innebär att flertalet sträckor domineras av block- eller mjukbotten. Även runt Vallsjön dominerar klass 2 i närmiljön, omgivningen och 300 meters-zonen. I sjöstrandzonen är fördelningen rätt så jämn mellan de fyra klasserna.

En enkät som kommunen och naturskyddsföreningen har svarat på visar att det inte finns speciellt många anordningar för friluftslivet runt Hillen. Det finns en allmän promenadväg öster om sjön och en liten badplats i sydöstra delen av sjön. För att höja det allemansrättsliga värdet runt sjön kan lämpliga åtgärder genomföras i södra delen av sjön så stranden blir mer lättillgänglig. Runt Vallsjön finns desto fler anordningar för friluftslivet varav några är badplatser, gångvägar och grillplats. En ökad tillgänglighet kan fås genom att förbättra gångstigarna som går runt sjön.

Vallsjön har en stor sjöyta i förhållande till tillrinningsområdet vilket leder till att översvärmningsrisken är liten. Hillen har däremot ett stort tillrinningsområde och liten sjöyta vilket leder till risken för översvämning är större.

Kontakt