2005:48 Strandnära boende i Nässjö kommun- Strändernas skyddsvärden vid Nömmen

Om publikationen

Löpnummer:
2005:48
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

I den här rapporten har metodiken som redovisas i ”Strandnära boende - Nyansering av strändernas skyddsvärden” (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2005) tillämpats på Nömmen. Nömmen är belägen cirka 1 mil sydöst om Nässjö tätort och sjöns norra och västra delar har ingått i inventeringen. Projektet syftar till att undersöka land och vattenområdet inom strandskyddet, det vill säga 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Öar omfattas också av strandskyddet med de har inte ingått i inventeringen. I Nömmen finns gott om klippräglade öar, holmar och skär som anses väldigt värdefulla och en del av dem utgör fågelskyddsområden.

Markanvändningen i Nömmens närmiljö domineras av lika delar barr - och lövskog (27 %). I norra delen är bebyggelsepåverkan stor och totalt utgör 19 % av hela Nömmens närmiljö artificiell mark. I omgivningen dominerar barr med 37 %. Andelen artificiell mark uppgår 17 %. Även i 300 meters-zonen dominerar barrskogen (28 %). Fragmenteringsgraden är 73,3 vilket är näst högst av alla sjöar i projektet.

Block och sand är det dominerande bottensubstratet i sjön. En varierad sammansättning av bottensubstrat i kombination med god tillgång till föda är gynnsamt för kräftor. I sjön utgör 36 % av sträckorna bra kräftbiotoper.

Inom strandskyddszonen finns fyra områden bedömda som Natura 2000-områden (skogbevuxen myr). Ett område är avsatt som nyckelbiotop (bergbrant). Områden med dessa höga naturvärden utgör 5,9 % av den totala sträckan inom strandskyddszonen. I området 100-300 meter från sjön finns fyra bedömda Natura 2000-områden. Tre av dessa är skogbevuxen myr och en har beteckningen artrika silikatgräsmarker nedanför trädgränsen. I omgivningen utgör områden med höga naturvärden 18,4 %. I Nömmen finns även ett antal öar som är fågelskyddsområden.

Runt Nömmen finns ungefär lika andelar med mycket högt naturvärde som områden med mycket lågt naturvärde. Områdena med mycket höga naturvärden utgörs av Natura 2000-områdena och nyckelbiotopen. Områden klassade som mycket lågt naturvärde är artificiell mark. Mest förekommande är områden med måttligt naturvärde, det vill säga barrskog, blandskog, lövskog och öppen mark.

Strandskyddets syfte är förutom att bevara goda livsvillkor för växter och djur även att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv. I Nömmen har 70 % av omgivningen och 79 % av närmiljön måttlig tillgänglighet, det vill säganäst högsta klass på en fyrgradig skala. I närmiljön har två sträckor fått den högsta klassningen, en anlagd badplats och en gemensam iläggningsplats för båtar. I 300 meters-zonen är det liksom i omgivningen och i närmiljön klass 2 som är vanligast förekommande (96 %). Den största delen av sjön har dåliga förutsättningar för bad. 40 % av det undersökta området är bevuxet av tät vattenvegetation och 44 % består av block- eller mjukbotten.

Sträckor klassade med måttliga eller låga naturvärden fungerar inte som en signal att det är fritt fram för exploatering. I många fall där naturvärdena klassats som måttliga eller låga är förutsättningarna för allemansrättsligt nyttjande goda. De allemansrättsliga värdena väger lika tungt som naturvärdena och ska utvärderas vid prövning av dispens från strandskyddet.

En enkät som kommunen och naturskyddsföreningen har svarat på visar att Nömmen med omgivning utnyttjas som närrekreationsområde av boende i Stensjöns samhälle. Speciellt badplatsen i Stensjön är välbesökt. Förhöjda allemansrättsliga värden kan uppnås genom röjning och anläggning av vandringsleder. En ökad bebyggelse runt Nömmen kan innebära en ökad motorbåtstrafik som i sin tur medför att fågellivet störs allt mer. Antalet fiskgjusar i sjön har minskat på senare år, en orsak till det kan vara motorbåtstrafiken i sjön.

Om Nömmen översvämmas drabbas endast några låglänta områden längs med stranden. Detta beror på att sjöns yta är stor i förhållande till tillrinningsområdet.

Kontakt