2005:47 Strandnära boende i Eksjö kommun- Strändernas skyddsvärden vid Långanäsasjön och Hunsnäsen

Om publikationen

Löpnummer:
2005:47
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
49
Publikationstyp:
Rapport

I den här rapporten har metodiken som redovisas i ”Strandnära boende - Metod för nyansering av strändernas skyddsvärden” (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2005) tillämpats på Långanäsasjön och Hunsnäsen i Eksjö kommun.

Markanvändningen runt Långanäsasjön domineras av skogsmark i 300 meters-zonen (45 %) och i omgivningen (52 %). Närmiljön utgörs till 47 % av tomtmark. Sjöns norra sida är i huvudsak bebyggd av fritidshus och en del permanentboende. Runt Hunsnäsen dominerar artificiell mark i både närmiljö (52 %), omgivning (44 %) och 300 meters-zon (50 %). Hunsnäsen ligger i kanten av Eksjö vilket medför att den västra delen av sjön ingår i Eksjö tätort. Förutom artificiell mark är våtmark och lövskog vanligt förekommande runt Hunsnäsen.

I Långanäsasjön dominerar sandbottnar med ett stort inslag av fin- och grovdetritus. I Hunsnäsen dominerar grovdetritus. Områden med sand, sten och block förekommer men inte i speciellt stor omfattning.

Runt Långanäsasjön finns inga områden klassade med mycket högt naturvärde och endast en liten andel har klassats som högt naturvärde. Bristen på höga och mycket höga naturvärden beror på att det inte finns några skyddade områden runt sjön och att andelen våtmark är låg. Måttligt naturvärde utgörs bland annat av produktionsskog och områden med låga naturvärden är artificiell mark.

Runt Hunsnäsen finns inga områden med mycket höga naturvärden men i närmiljön utgör cirka 30 % höga naturvärden (våtmarker). Väldigt stora arealer i både närmiljö, omgivning och 300 meters-zonen utgörs av artificiell mark och klassas som mycket lågt naturvärde. Även om det saknas höga eller mycket höga naturvärden så finns det i allmänhet värden ur allemansrättslig synpunkt som behöver tas hänsyn till.

Strandskyddets syfte är, förutom att bevara goda livsvillkor för växter och djur, även att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv. I omgivningen runt Långanäsasjön är 36 % av marken spärrad för allmänheten, motsvarande siffra för närmiljön är 49 %. 63 % av omgivningen och 49 % av närmiljön har måttlig tillgänglighet, det vill säga markanvändningen är skog eller öppen mark. Hela 89 % av sjöstrandzonen är bevuxen med tät övervattensvegetation vilket försämrar allmänhetens möjligheter till bad.

Vid Hunsnäsen är 35 % av närmiljön och 44 % av omgivningen klass 0. 32 % av närmiljön och 39 % av omgivningen har god allemansrättslig tillgänglighet (klass 3). Detta är höga siffror jämfört med andra sjöar i projektet och kan förklaras med att Hunsnäsen är en tätortsnära sjö med gott om anläggningar för friluftsliv.

Sträckor klassade med måttliga eller låga naturvärden fungerar inte som en signal att det är fritt fram för exploatering. I många fall där naturvärdena klassats som måttliga eller låga är förutsättningarna för allemansrättsligt nyttjande goda. De allemansrättsliga värdena väger lika tungt som naturvärdena och ska utvärderas vid prövning av dispens från strandskyddet.

En enkät som kommunen, naturskyddsföreningen och friluftsfrämjandet svarat på visar att både Långanäsasjön och Hunsnäsen utnyttjas som närrekreationsområde. Det finns många anordningar som underlättar för friluftslivet, bland annat anlagda badplatser och gångstråk. Runt sjöarna begränsas nyttjandet av den ianspråktagna tomtmarken. Förslag till förbättringar är att anlägga gångstråk som gör det möjligt att ta sig runt hela sjöarna.

Både Hunsnäsen och Långanäsajsön har stora tillrinningsområden i förhållande till sjöns storlek vilket ökar risken för översvämning. Hunsnäsen västra del mot Eksjö centrum och den sydöstra delen drabbas värst enligt analysen. För Långanäsasjön innebär en översvämning enligt metoden att större delen av dagens bebyggelse runt sjön översvämmas, bland annat Hägerudden, Soludden och de sydöstra delarna av sjön.

Kontakt