2005:46 Strandnära boende i Aneby kommun- Strändernas skyddsvärden vid Skärsjösjön och Söljen

Om publikationen

Löpnummer:
2005:46
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

I den här rapporten har metodiken som redovisas i ”Strandnära boende - Metod för nyansering av strändernas skyddsvärden” (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2005) tillämpats på Skärsjösjön och Söljen i Aneby kommun. Skärsjösjön är belägen 2 kilometer västsydväst om Aneby tätort medan Söljen ligger vid det lilla samhället Sunhultsbrunn.

Närmiljön runt Skärsjösjön domineras av lövskog (40 %) och våtmark (32 %). I omgivningen utgör öppen mark störst areal (31 %). Hävden har upphört på en stor del av arealen och markerna är i en igenväxningsfas. I 300 meters-zonen har barrskogen tagit överhanden (42 %). I Söljens närmiljö dominerar våtmark (50 %) och barrskog (28 %). I omgivningen och 300 m-zonen dominerar barrskog (46 % respektive 35 %) men andelen våtmark är fortfarande stor (30 % respektive 23 %). Fragmenteringen för Skärsjösjön är 10,6 och för Söljen 34,9 på en skala mellan 1-100. Ett högt värde innebär att graden av exploatering är hög.

Bottensubstratet i Skärsjösjön och Söljen domineras av fin- och grovdetritus. Detta medför att förutsättningarna för kräftor är dåliga eftersom ett grövre bottensubstrat som sten och block finns i liten omfattning i de båda sjöarna.

Vid Skärsjösjön finns ett Natura 2000-objekt i form av en betesmark och det finns gott om våtmarker och även partier av sumpskogar. Vid Söljen finns en skogbevuxen myr som klassats som ett Natura 2000-objekt och en nyckelbiotop i form av en skogsbäck i en ravin. Även runt Söljen finns gott om våtmarker.

Både vid Skärsjösjön och vid Söljen finns områden klassade med mycket högt naturvärde. Det förekommer även områden med högt naturvärde runt både Skärsjösjön och Söljen. De höga naturvärdena kan förklaras av den rika förekomsten av våtmarker i anslutning till sjöarna. För båda sjöarna dominerar måttligt naturvärde.

Strandskyddets syfte är förutom att bevara goda livsvillkor för växter och djur även att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv. Även när det gäller allemansrättslig tillgänglighet ser fördelningen mellan klasserna lika ut för Skärsjösjön och Söljen. För landstrandzonen är den dominerande tillgängligheten måttlig (klass 2), det vill säga åkermark, skogsmark och öppen mark dominerar. I sjöarna är stora arealer inom strandskyddszonen bevuxna med övervattensvegetation vilket medför att förutsättningarna för bad är dåliga. Därför dominerar klass 0 (lägsta klass) i sjöstrandzonen.

Sträckor klassade med måttliga eller låga naturvärden fungerar inte som en signal att det är fritt fram för exploatering. I många fall där naturvärdena klassats som måttliga eller låga är förutsättningarna för allemansrättsligt nyttjande goda. De allemansrättsliga värdena väger lika tungt som naturvärdena och ska utvärderas vid prövning av dispens från strandskyddet.

Vid Skärsjönsjön representeras allemansrättsliga objekt av badplatsen på den östra sidan. Förutsättningarna för friluftslivet kan förbättras genom att anlägga fågeltorn och vandringsleder. Även i Söljen utgör badplatsen det enda allemansrättsliga objektet. Det finns ytterliggare två badplatser runt sjön men de är av mer privat karaktär.

Området som översvämmas runt Skärsjösjön blir litet eftersom sjöytan är stor i förhållande till tillrinningsområdet. Söljen har en liten sjöyta i förhållande till tillrinningsområdet vilket gör att det översvämmade området blir större. Kommentar:

Kontakt