2005:45 Strandnära boende- Metod för nyansering av strändernas skyddsvärden

Om publikationen

Löpnummer:
2005:45
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
118
Publikationstyp:
Rapport

Strandskyddsområdet ut i vattnet är generellt sett dåligt undersökt. För framtagandet av metodiken har data samlats in i fält. Data som samlats in här har gett värdefull information för beskrivning och bedömning av naturvärden. Landstrandzonens naturvärden kan däremot bedömas utifrån redan insamlade data som finns på Länsstyrelsen i form av inventeringar och kartmaterial. Den befintliga informationen om landstranden var omfattande och den kompletterande fältkontrollen har inte givit speciellt mycket extra information. Beroende på tillgängligt underlag kan man dock välja att inventera landstranden i fält. Bedömningen av allemansrättslig tillgänglighet av närmiljö och omgivning kan göras utifrån kartmaterial. Däremot måste bedömningen av sjöstrandens lämplighet för bad baseras på data från fältbesök eftersom bottensubstrat inte går att urskilja med hjälp av kartmaterial. Om man vill ha en mer sammanhängande bild över allemansrättslig tillgänglighet både inom och utanför strandskyddszonen kan metoden från Regionplane- och trafikkontoret (2001) tillämpas.

I många fall har beslut om utvidgat strandskydd fattats med motiv som inte är specificerade eller med motiv som har hunnit bli inaktuella. I dessa fall finns ett behov av översyn för att respekten för strandskyddet ska bevaras. Enligt strandskyddsremissen (Ds 2005:23, 2005) kan det bli aktuellt att genomföra en översyn av det utökade strandskyddet för att se vilka motiv som ligger till grund för utökningen. Vid en sådan översyn kan vår framtagna metod tillämpas.

Föreliggande rapport redovisar metoderna som använts i delprojekt A ”Nyansering av strändernas skyddsvärden”. Delprojektet består av tre delar. I den första delen beskrivs metoden som använts för att inventera och differentiera naturvärden inom och i anslutning till strandskyddat område. Metoden bygger till största delen på metoden för biotopkartering av sjöstränder som kombinerar digitala kartdata med fältkontroller av både land- och vattenområdet (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2000). Materialet från biotopkarteringen används sedan för att beskriva naturmiljöerna i och runt sjön. Utifrån dessa data kan man också på olika sätt klassa naturlighet eller exploateringsgrad för hela eller delar av sjön. Klassningssystemet har fem klasser för att efterlikna Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet (Naturvårdsverket 1999) och bedömningssystemet i System Aqua (Naturvårdsverket 2001).

Den andra delen behandlar allemansrättsliga värden och består av en bedömning av allemansrättslig tillgänglighet och lämplighet av området inom strandskyddszonen. Tillgängligheten har klassats i fyra klasser där den lägsta klassen utgörs av exploaterad mark (spärrat för allmänheten) och där den högsta klassen omfattas av anordningar för friluftslivet. Klassningen har gjorts genom kartstudier och vid behov har justeringar gjorts vid fältbesöken. Bedömningen av sjöstrandens lämplighet för bad baseras på bottensubstrat och vegetation och har gjorts i samband med fältbesök. I samband med fältbesöken har allemansrättsliga objekt (till exempel fågeltorn, vandringsleder och grillplatser) runt sjön kartlagts. De allemansrättsliga objekten har kompletterats med hjälp av en enkät. Enkäten har gått ut till berörda intressenter såsom kommunerna och ideella föreningar som till exempel Friluftsfrämjandet och fiskevårdsområdesföreningar.

Översvämningsrisken har aktualiserats genom de senaste somrarnas översvämningar, 2003 i de östra länsdelarna och 2004 i västra delen av länet. I delprojektets tredje del analyseras risken för översvämning inom strandskyddsområdet baserat på vattenstånd vid 10-, 50- och 100-årsflöden. Analysen görs med hjälp av GIS-verktyg och baseras på nederbördsdata och digitala höjdkurvor.

”Strandnära boende - vad är det?” är ett projekt som genomförs i samarbete mellan Länsstyrelsen och Höglandskommunerna med finansieringsstöd från EU:s strukturfonder mål 2 Södra Projektperioden löper från 2005 till 2007. Projektet består av fyra delar. De två inledande delarna innefattar inventering och värdering av strändernas natur- respektive kulturvärden. Delprojekt A behandlar strändernas naturvärden och allemansrättsliga värden. Delprojekt B fokuserar på kulturvärden, främst på hur bebyggelsen runt sjön utvecklats och varierat med olika tidsepoker. Den tredje delen (delprojekt C) är en enkätdel som behandlar olika grupper av människors inställning till och uppfattning om vad som är ett strandnära boende. I den sista delen, delprojekt D, ska naturvärden, allemansrättsliga värden, kulturvärden och slutsatser från enkätundersökningen vägas samman i ett planeringsprojekt.

Höglandskommunerna har valt ut ett antal sjöar där metodiken testats. Resultatet från inventeringen redovisas i en resultatrapport med tillhörande kartor, en delrapport per kommun. Varje delrapport innehåller kommunens sjöar samt en jämförelse mellan sjöarna. Den här rapporten redogör för metodiken.

Kontakt