2005:43 Större vattensalamander (Triturus cristatus) i Jönköpings län -en sammanställning av inventeringar 2004-2005

Om publikationen

Löpnummer:
2005:43
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
70
Publikationstyp:
Rapport

Under 2004 och 2005 har Jönköpings län inventerats efter större vattensalamander, Triturus cristatus.

Inventeringen skedde under våren, från mitten av april till mitten av maj, och totalt har 393 lokaler inventerats. Under 2005 återinventerades dessutom ett antal vatten med noterad förekomst av större vattensalamander under 1990-talet. Inventeringen utfördes huvudsakligen med hjälp av visuell observation nattetid med hjälp av pannlampa. På 119 (30%) av de 393 inventerade lokalerna noterades större vattensalamander och på 145 (37%) noterades mindre vattensalamander, Triturus vulgaris. Av de återinventerade 25 småvattnen återfanns större vattensalamander i 17. Arten hade alltså försvunnit från 8 (32%) av småvattnen. Den huvudsakliga orsaken till försvinnandet är troligen uttorkning/igenväxning av småvatten samt i ett fåtal fall inplantering av fisk eller kräftor.

Inventeringen visar tydligt att den större vattensalamanderns utbredning i Jönköpings län är östlig och arten saknas nästan helt i de västra länsdelarna. Detta hänger troligen samman med att de västra länsdelarna ofta saknar lämpliga småvatten och landmiljöer, dels på grund av de geografiska förutsättningarna och dels på grund av mänsklig påverkan i form av försurning och ett intensivt skogsbruk.

Kontakt