2005:27 Bottenfauna i Jönköpings län 2004

Om publikationen

Löpnummer:
2005:27
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
107
Publikationstyp:
Rapport

 Sidantal: En undersökning av bottenfaunan på 38 lokaler i rinnande vatten

Årets undersökning har omfattat totalt 38 lokaler i rinnande vatten. Flertalet lokaler (20 st) låg inom Lagans avrinningsområde i länets sydvästra del. I Vätterns tillflöden undersöktes nio lokaler. I västra delen av länet undersöktes tre lokaler i Nissans vattensystem, och i öster undersöktes fem lokaler i Emåns vattensystem samt Bordsjöbäcken (Motala ström). Kalkningsgraden varierar på de olika lokalerna och fyra lokaler i år var helt okalkade. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, påverkan av organiska/eutrofierande föroreningar samt naturvärde.

FÖRSURNING
Av årets 34 kalkningspåverkade lokaler var:

20 lokaler obetydligt försurningspåverkade (59 %)
6 lokaler måttligt försurningspåverkade (18 %)
4 lokaler betydligt försurningspåverkade (12 %)
4 lokaler starkt eller mycket starkt påverkade (12 %)

Således var 14 lokaler mer eller mindre påverkade av försurning (41 %) trots kalkningsinsatserna.

Av de fyra okalkade lokalerna var två miljöövervakningslokaler som var obetydligt påverkade av försurning. De två kalkningsreferenslokalerna var båda betydligt försurningspåverkade.

FÖRORENING
Av de undersökta lokalerna bedömdes alla utom fem lokaler vara obetydligt påverkade av organiska/eutrofierande föroreningar. De fem påverkade lokalerna låg alla i sjöutlopp vilket gav en måttlig till betydlig påverkan på bottenfaunan.

NATURVÄRDE
Mycket höga naturvärden konstaterades på två lokaler, höga naturvärden på 11 lokaler samt allmänna värden på 25 lokaler. Den rödlistade dagsländan Rhithrogena germanica påträffades vid fyra lokaler. Dessutom noterades 12 ovanliga arter vid totalt 20 lokaler.

TRENDER - FÖRSURNING
Resultatet från 2004 visade på fortsatt obetydligt försurningspåverkade förhållanden på många redan tidigare goda lokaler. Av de 14 lokaler som 1989-2003 var obetydligt påverkade vid samtliga besök, hade 12 stycken samma bedömning i år. Många lokaler var dock fortsatt starkt, betydligt eller måttligt påverkade av försurning, trots kalkningsinsatser. Dessa lokaler fanns framförallt inom Lagans och Nissans vattensystem. Inom dessa vattensystem undersöktes 23 lokaler och endast nio bedömdes vara obetydligt försurningspåverkade. Av dessa nio lokaler var sju belägna i sjöutlopp.

Jämfört med förra provtagningen har en försämring med ökad försurningspåverkan skett i bäcken till Allsarpasjön (L79), Tomtabäcken (L87) och Kattån (N19). Även i den okalkade Hylletoftaån (L15) har försurningspåverkan ökat. En viss förbättring kan däremot ses i Brusaån (E5), Segerstadsån (L93) och i den okalkade Fläskabäcken (L85). Vid tre lokaler, som var starkt eller betydligt påverkade i början av 1990-talet, har försurningspåverkan varit obetydlig i de tre senaste undersökningarna 1998, 2001 och 2004 (Nykyrkebäcken (V1), Skämningsforsån (V5) och Lillån, Björnö (L67).

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping