2005:24 Hotade arter i Jönköpings län 2004 - planering och genomförande av åtgärder/2005

Om publikationen

Löpnummer:
2005:24
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
95
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen har länge arbetat med att bevara hotade arter på olika sätt. Med hotade arter menas arter som på kort eller lång sikt riskerar att dö ut. Arterna är således upptagna på den svenska rödlistan alternativt i EU:s fågel- eller art-/habitatdirektiv. Från och med 2004 genomförs en nationell storsatsning för att bevara hotade arter i Sverige. Detta innebär att Länsstyrelsens insatser för bevarande av arter kraftigt intensifieras. Satsningen går till stor del ut på att ta fram och genomföra åtgärdsprogram för de hotade arterna.

Den här skriften syftar till att:
- informera om arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter i Jönköpings län
- informera om generella arbetet med hotade arter på Länsstyrelsen
- för regionala och lokala aktörer fungera som underlag och inspiration för idéutveckling och genomförande av åtgärder som gynnar biologisk mångfald.

Totalt berörs Jönköpings län av 56 åtgärdsprogram. Eftersom vissa åtgärdsprogram innefattar mer än en art finns i Jönköpings län cirka 75 arter som har eller kommer att få åtgärdsprogram.

Åtgärderna som genomförs är av många olika slag och kan i många fall involvera kommuner, ideella föreningar med flera. Åtgärderna kan till exempel vara röjning av igenvuxen sandmark för att rädda sandödlan och dess livsmiljö, avsättande av skyddade områden för barbastell eller anpassning av hävd för att gynna exempelvis vissa dagfjärilar, rikkärr och trumgräshoppa.

För vissa åtgärdsprogram har Länsstyrelsen ett nationellt ansvar. För Länsstyrelsen i Jönköpings län gäller detta bland annat utter, strandjordtunga (en svamp) och smal dammsnäcka. Strandjordtungan utgör tillsammans med vårsiklöjan arter som i Jönköpings län har minst halva sina kända globala bestånd!

Totalt är drygt 530 rödlistade arter påträffade i Jönköpings län de senaste 35 åren. Bland rödlistade och regionalt hotade arter märks dessutom 52 arter som är listade i fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet. Dessa har vi alltså ett särskilt internationellt ansvar för vare sig de är rödlistade eller inte. Samtliga rödlistade arter och direktivsarter är därför aktuella att arbeta med i Jönköpings län för att säkra deras långsiktiga bevarande. Denna skrift behandlar dock i första hand arbetet med arterna som berörs av åtgärdsprogram.

En viktig del i arbetet med hotade arter är att observationer av hotade arter rapporteras. Rapporterna ska skickas in till Länsstyrelsen i första hand, men kan också med fördel rapporteras via www.artportalen.se Länk till annan webbplats. på Internet.

I denna skrift redovosas genomförda och planerade åtgärder för 2004/2005. En presentation görs också av förekomsten av hotade arter och värdefulla miljöer uppdelat på länets kommuner. Arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter utgör en betydande del av miljömålsarbetet. I flera av de 15 miljömål som riksdagen antagit finns nämligen inskrivet att åtgärdsprogram för särskilt hotade arter ska finnas och ha påbörjats senast 2005/2006.

Kontakt