2005:23 Skyddsvärda träd i Jönköpings län - kunskapssammanställning

Om publikationen

Löpnummer:
2005:23
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
94
Publikationstyp:
Rapport

För att gynna rödlistade arter och deras livsmiljöer samt att bevara skyddsvärda träd i kulturlandskapet har naturvårdsverket författat ett nationellt åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Åtgärdsprogrammet tar bland annat upp bevarandemål och åtgärder för olika trädmiljöer. En sammanställning av det material som innehåller fakta om skyddsvärda träd (till exempel inventeringar som utförts i länet eller privatpersoners inrapportering) hjälper till vid en bedömning av hur långt Jönköpings län kommit i arbetet med att uppnå de fastställda målen.

Inventeringar med skilda syften har vid olika tillfällen genomförts i Jönköpings län. Alléinventering, naturminnesinventering och ängs- och betesmarksinventeringen är några exempel. Den gemensamma nämnaren för samtliga inventeringar som omnämns i sammanställningen är att de inkluderar skyddsvärda träd. I begreppet skyddsvärda träd ingår gamla träd, grova träd, hamlade träd och jätteträd.

Genom att sålla ut information om skyddsvärda träd från inventeringarna har en sammanställning av träden kunnat utföras. De skyddsvärda träden redovisas med hjälp av kartskikt i de fall koordinater finns tillgängliga. Sammanställningen visar utbredningen av de inventerade träden i länet och utgör en grund för fortsatt arbete. Dels kan kompletterande inventeringar genomföras i de områden som uppvisar en brist på skyddsvärda träd och dels kan inventering av insekter, lavar, mossor och svampar knutna till denna livsmiljö utföras.

Information från 21 inventeringar eller andra undersökningar har använts i sammanställningen. Av de 21 materialen har 14 kunnat kartläggas med hjälp av GIS, resterande sju innehåller inga X- och Y- koordinater men kartunderlag kan i vissa fall tas fram om mer tid läggs ner på arbetet.

Sammanställningen redovisar bland annat vilket material som använts, var det finns tillgängligt, vilka kommuner det omfattar och om det finns koordinater som möjliggör en grafisk sammanställning.

Kontakt