2005:22 Förvaltningsplan för stora rovdjur i Jönköpings län- Gällande perioden 2005-2010

Om publikationen

Löpnummer:
2005:22
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport

Riksdagen antog i mars 2001 rovdjurspolitiken (proposition 2000/01:57, betänkande 2000/01:MJU9, riksdagsskrivelse 2000/01:174). Den omfattar de fyra däggdjursarterna björn, järv, lodjur och varg samt kungsörn. I rovdjurspolitiken anges tydliga mål för hur många rovdjur det ska finnas i landet och var de ska få finnas. Länsstyrelserna ges ett uttalat ansvar för rovdjursförvaltningen.

Miniminivån för lodjursstammen i Sverige ska vara 300 föryngringar per år, vilket motsvarar totalt cirka 1500 individer. Målet ska vara att antalet lodjur i landet som helhet inte ska minska.
Den svenska lodjursstammen har av forskare uppskattats till 265 familjegrupper (föryngringar) 2003. Prognosen för 2004 ligger ungefär på samma nivå. Det nationella målet uppfylls således inte i dagsläget och en av förutsättningarna för detta är att lodjursstammen sprider sig till landets södra delar. I Jönköpings län är kunskapen om hur många lodjur som finns i länet svag. Under 2004/2005 finns dock ett 10-tal rapporter om lodjur, men dessa är inte bekräftade av kvalitetssäkrare.

Som delmål år 2010 för förvaltning av lodjursstammen i Jönköpings län föreslås en miniminivå av 3-8 föryngringar, vilket motsvarar 14-42 individer. Delmålet ska förstås som en regional delnivå av den nationella miniminivån för lodjur i rovdjurspolitiken. Målet för lodjursstammens utbredning föreslås vara att arten förekommer i alla länets kommuner där naturliga förutsättningar finns. Om målet uppfylls beror på lodjurens egen spridningsförmåga, dvs spridningen söderut ska ske på naturlig väg.

Miniminivån för kungsörn i Sverige ska enligt rovdjurspolitiken vara 600 årliga häckningar. Förutsättningarna för kungsörn i Jönköpings län är goda med avseende på födotillgång och landskapets rikedom på skog och våtmarker. Vad som kan begränsa häckningsmöjligheterna i länet är tillgången på lämpliga boträd. Ett rimligt mål för kungsörnen i Jönköpings län under denna plans giltighetstid är minst 3 revir. På längre sikt kan denna siffra fördubblas.

Problem och konflikter kan uppstå i trakter med fårhållning. Skador på tamdjur orsakade av rovdjur ska så långt som möjligt förhindras genom förebyggande åtgärder. Länsstyrelsen disponerar årligen medel för sådana åtgärder. Konflikter mellan jägare och lodjur består främst i att lodjuret är en viktig predator på rådjur.

För att öka acceptansen för och förebygga skador av stora rovdjur bör kunskap spridas om hur de stora rovdjuren lever. Ökad information om förebyggande åtgärder kan underlätta samexistens med rovdjur och hindra att nya konflikter och skador uppstår.

Länsstyrelsen ansvarar för rovdjursförvaltningen på regional nivå. Man ansvarar för att regelbundna inventeringar genomförs, för användandet av de tilldelade viltskademedlen, spridning av information samt utbildning och fortbildning av besiktningsmän och fältpersonal för inventering.

Kontakt