2005:21 Vattenkemi i 25 kalkningspåverkade sjöar i Jönköpings län 1995-2001

Om publikationen

Löpnummer:
2005:21
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
77
Publikationstyp:
Rapport

I föreliggande rapport sammanställs och utvärderas vattenkemin i 25 värdefulla kalkningspåverkade sjöar (27 lokaler) i Jönköpings län. Sjöarna har högt naturvärde och/eller utgör en samlingspunkt för ett åtgärdsområde för kalkning. De har analyserats med syftet att följa trender och att göra en bedömning av tillstånd för näringsämnen, syretärande ämnen, ljusförhållanden, försurning samt konduktivitet och joner.

TRENDER I SJÖARNA
En analys av samtliga data under tidsperioden 1995 - 2001 visar att:
det finns inget signifikant samband för förändring av totalfosforhalterna eller totalkvävehalterna i sjöarna med tiden.
det finns signifikant samband för ökning av TOC i sjöarna med tiden.
det finns signifikant samband för ökning av färgtalet och absorbansen i sjöarna med tiden och det finns signifikant samband för minskning av siktdjupet med tiden. Det finns däremot inget signifikant samband för förändring av turbiditeten i sjöarna med tiden.
det finns inget signifikant samband för förändring av pH-värdet eller alkaliniteten i sjöarna med tiden.
det finns signifikant samband för minskning av konduktiviteten i sjöarna med tiden och det finns signifikant samband för minskning av halterna av magnesium, natrium och kalium med tiden. Det finns däremot inget signifikant samband för förändring av kalciumhalten med tiden. Resultaten visar dessutom att det finns signifikant samband för minskning av sulfathalten och kloridhalten i sjöarna under tidsperioden.

Ökningen av TOC, färgtalet och absorbansen samt minskningen av siktdjupet kan bero på att avrinningen har ökat, vilket har lett till en ökad uttransport av humusämnen, samt på att klimatet kan ha blivit varmare. Varmare klimat leder till att det blir en kortare tidsperiod med tjäle under året, vilket i sin tur leder till att uttransporten av humusämnen kan ske under en längre tidsperiod under året.

Orsaken till att man inte ser någon trend åt något håll för pH-värdet och alkaliniteten i sjöarna är att sjöarna är kalkpåverkade och att kalkdoserna är justerade för att erhålla ett stabilt pH-värde.

Minskningen av konduktiviteten kan förklaras med att många av de joner som bidrar till konduktiviteten har minskat. Anledningen till att baskatjonerna magnesium, natrium och kalium har minskat signifikant i många av sjöarna kan bero på att halterna av dessa joner har minskat signifikant i markvatten i skogsmark. Förklaringen till att baskatjonerna har minskat i skogsmark kan vara en kombination av att buffringsbehovet har minskat i takt med att nedfallet av försurande svavel har reducerats samt att markens utbytbara förråd av baskatjoner har minskat. Anledningen till att sulfatjonerna och kloridjonerna har minskat är att depositionen av sulfat och klorid har minskat.

VATTENKEMISK MÅLUPPFYLLELSE FÖR KALKNINGEN
Den vattenkemiska målsättningen för kalkningen i de 25 sjöarna är att upprätthålla ett pHvärde över 6,0 och en alkalinitet över 0,05 milliekvivalent per liter. Målsättningen har varit uppfylld i de flesta sjöarna, men har understigits vid ett eller två tillfällen i fyra av sjöarna (Hestrasjön, Lagmanshagasjön, Rasjön och Örsjön).

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping