2005:05 Solgenområdet - Inventering av lavar, tickor och vedlevande skalbaggar

Om publikationen

Löpnummer:
2005:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport
  •  

Sjön Solgen ligger belägen i Eksjö kommun på det Småländska höglandet 195 meter över havet. Solgens omgivningar utgörs av ett mosaiklandskap av löv- och blandskog, hagmarker och åkermark. Flera av gårdarna har en historia som sträcker sig tillbaka till 1300-talet och talrika fornlämningar runt sjön vittnar om att traktens kulturhistoria sträcker sig ännu längre tillbaka i tiden. De flesta trädslagen finns rikt representerade i området och endast bok förekommer mer sparsamt. Kring den norra och östra delen av Solgen finns ett flertal lövträdsdominerade betesmarker varav många hyser mellan 5 och 15 mycket gamla hålekar. Området har redan uppvisat exceptionella naturvärden med avseende på fågellivet med bland annat årliga besök av vitryggig hackspett.

Under de senaste 50 åren har utvecklingen i området medfört att de äldre kulturmiljöerna krympt och samtidigt isolerats allt mer från varandra genom anläggning av kommersiell barrskog och modern odlingsmark, något som troligen påverkat områdets flora och fauna negativt.

2001 startade Svenska naturskyddsföreningen en jordbrukskampanj. Denna kampanj avsåg bland annat att undersöka hur den moderna omvandlingen av jordbruket påverkar äldre kulturmiljöer och det omfattande genkapital som dessa miljöer besitter genom sin biologiska mångfald.

På initiativ av Eksjö naturskyddsförening inleddes en inventering av området kring Solgen. Vid inventeringarna bidrog ett flertal experter med sin kunskap inom grupperna lavar, mossor, kärlväxter, svampar, samt vissa grupper av evertebrater med huvudsaklig inriktning på vedlevande skalbaggar. Det preliminära resultatet visade att Solgenområdet har höga naturvärden. Särskilt de arter som är knutna till äldre ekar visade att området troligen har en mångtusenårig kontinuitet när det gäller förekomsten av äldre ekar i öppna kulturmiljöer. Bland annat hittades den akut hotade saffranstickan (Hapalopilus croceus) växande på en mycket gammal ek vid Edshults säteri. Hittills har 63 rödlistade arter hittats i området men troligen är det verkliga antalet närmare det tredubbla.

Kontakt