2005:04 Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2004

Om publikationen

Löpnummer:
2005:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
13
Publikationstyp:
Rapport

Försurningssituationen är allvarlig i stora delar av Jönköpings län och i åtskilliga vatten har detta resulterat i att vattenlevande organismer påverkats negativt och i flera fall slagits ut helt. Särskilt försurningskänsliga är bland annat elritsa, mört, öring och kräfta samt ett flertal bottenlevande djur. Kalkningens mål är att bibehålla alternativt återskapa en god vattenkvalitet i sjöar och vattendrag i länet och därmed säkra den biologiska mångfalden. I de fall arter försvunnit eller allvarligt skadats till följd av försurning eller annan mänsklig aktivitet drivs, som en del av kalkningsverksamheten, projekt inom ramen för biologisk återställning som syftar till att återställa den ursprungliga faunan i kalkade vatten.

Effektuppföljningsprogrammet i Jönköpings län är omfattade till följd av det stora antal sjöar och vattendrag som är i behov av kalkning. Som en del av kalkeffektuppföljningsprogrammet genomfördes sommaren 2004 elfiskeundersökningar på 97 lokaler i länet. Flertalet av de elfiskade lokalerna, 82 stycken, ingick i länsstyrelsens regionala kalkeffektuppföljningsprogram eller som uppföljning av åtgärder inom programmet för biologisk återställning. Resterande lokaler (15 stycken) elfiskades inom ramen för det nationella kalkövervakningsprogrammet (IKEU) eller som en del av länsstyrelsens miljöövervakning och naturvärdesbedömning av vissa vattendrag inom länet. I föreliggande rapport har konsulterna Patrik Lindberg och Fredrik Nöbelin har svarat för fältarbetet och rapportskrivningen i enlighet med Länsstyrelsens anvisningar.

Rapporten exklusive elfiskeprotokoll och kartor.
Hela rapporten går att beställa i pappersformat.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping