2005:03 Utvärdering av elfisken i Vetlanda kommun 2002-2004

Om publikationen

Löpnummer:
2005:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1104-9425
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
29
Publikationstyp:
Rapport

I föreliggande rapport redovisas resultaten från 8 elfisken i Vetlanda kommun utförda säsongerna 2002 och 2004.

Den rikliga nederbörden sommaren 2004 i Jönköpings län medförde att vattennivåerna steg kraftigt i vattendragen. Förhållandena i vattendragen påverkade elfiskenas genomförande negativt och trots att samtliga elfisken i Vetlanda kommun utfördes under senare delen av augusti månad var vattennivåerna nästan genomgående höga i de undersökta vattendragen. Svårigheterna var påfallande på vissa lokaler och de tekniska begränsningarna påverkade elfisket negativt på åtminstone en lokal, N Grytsjön i Gårdvedaån.

Resultaten från elfiskena uppvisar i allmänhet lägre tätheter av öring än normalt med undantag av ett par lokaler i Gnyltån där höga tätheter av öring kunde konstateras. Som påpekats ovan påverkade de höga vattenstånden fisket negativt, men på flera lokaler var den mänskliga inverkan på vattendragen starkt negativ. På åtminstone två av lokalerna var påverkan av anläggande av vandringshinder och rensnings/rätningsåtgärder av den storleken att de bedöms som avgörande för elfiskets resultat. I bäck från Teresjön (lokal Utloppet) utförs elfisket strax nedströms ett vandringshinder ca 200 m från utloppet i Klockesjön. Den elfiskade sträckan har dåliga förutsättningar som reproduktionsområde för öring och vandringshindret begränsar vandringar i vattendraget som skulle möjliggöra ett eventuellt öringbestånds överlevnad. Elfiskelokalen vid Hällaverket i Gårdvedaån utförs på en för öring mycket dålig biotop. Omfattande rensnings- och rätningsarbeten har utförts i samband med anläggande av kraftverk eller dylik anläggning på platsen. Även på lokalen Beskvarn i Gårdvedaån har viss påverkan på vattenmiljön skett och påverkar sannolikt öringbeståndet negativt i viss omfattning.

Av övriga elfisken märks, som påpekats ovan, positiva resultat i Gnyltån med rikliga mängder öringårsungar på två av tre lokaler. Minskningen på den tredje lokalen, Åmjölkesbo, bedöms inte orsakas av yttre störningar utan är snarare en normal variation i beståndstätheten eller möjligen en följd av tidigare högvatten. Avsaknaden av öring i Farstorpaån säsongen 2003 på en för öring mycket väl lämpad lokal indikerar dock en negativ yttre påverkan på beståndet. Totalt sett uppvisar elfiskena i Vetlanda kommun en positiv utveckling i Gnyltån medan övriga lokaler starkt påverkats av väderförhållanden, mänsklig påverkan och försurning.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping