2005:02 Utvärdering av elfisken i Vaggeryds kommun 2002-2004

Om publikationen

Löpnummer:
2005:02
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport

I föreliggande rapport redovisas resultaten från 14 elfisken i Vaggeryds kommun utförda säsongen 2004.

Juli månad sommaren 2004 var mycket nederbördsrik vilket följdes av kraftigt stigande vattennivåer i vattendragen. Nederbörden ledde till att delar av Jönköpings län drabbades mycket hårt av översvämningar och högvattnet innebar även stora problem för elfiskets genomförande. Inga elfisken kunde utföras under juli månad i Vaggeryds kommun då vattennivåerna var betydligt över normal nivå. Under augusti sjönk vattenståndet, men i vissa vattendrag tvingades elfiskena trots det genomföras vid vattennivåer över det normala. På sex av de elfiskade lokalerna i Vaggeryds kommun saknas öring i fångsten 2004. På samtliga av dessa lokaler har fångsten av öring vid tidigare elfisken alltid varit mycket sparsam eller, vanligen, saknats helt. En positiv utveckling uppvisas dock på den övre lokalen i Västerån, Nedan Ålarydssjön, med ökande tätheter av öring, såväl årsungar som äldre ungar. På de tre lokalerna i Hästgångsån och i Älgabäcken är tätheten av öringungar något lägre än genomsnittet medan tätheten av öringungar i Högaforsån, Stödstorpaån och Duveledsbäcken sjunkit markant.

De höga vattennivåerna i vattendragen under juli månad, och i vissa vattendrag fortsatt höga även under augusti, påverkade sannolikt öringtätheten negativt i vattendragen. Resultatet på flertalet av lokalerna påverkas dock troligen av andra faktorer än högvatten. Frånvaron av öring på sex av lokalerna orsakas troligen av att öringbeståndet antingen är utslaget av försurningspåverkan, mänskliga ingrepp i vattenmiljön eller att vissa elfiskelokaler inte utgör lämpliga lek- och uppväxtmiljöer för öring. I ett av dessa vattendrag, Tabergsån, finns en sjövandrande öringstam, men återkolonisation förhindras av nedströms liggande vandringshinder och ett eventuellt stationärt öringbestånd på sträckan synes vara utslaget. Frånvaron av öring i Österån kan i ett fall förklaras av olämplig undersökningslokal (Bongebo kvarn) eller i ett fall stark mänsklig påverkan (Nedan Ryasjön), men frånvaron av öring även på lokalen Stensö indikerar att öringstammen i Österån är utslagen eller mycket starkt försvagad till följd av försurningspåverkan. Ytterligare en lokal, Hultakvarnen i Västerån, utgör inte en lämplig öringmiljö där en mycket stor andel av bottenmaterialet utgörs av sand. Den resterande lokalen där ingen öring påträffats är Lomsjöån (lokal Nedan Lomsjön). Dess förutsättningar är relativt goda som öringbiotop vilket indikerar att öringbeståndet i vattendraget är utslaget eller kraftigt försvagat.

I övriga fall kan en stark mänsklig påverkan noteras även i Duveledsbäcken. Markskador uppströms lokalen har lett till stora utsläpp av sand i vattendraget. Sanden har sedimenterat på stora delar av vattendraget och haft en starkt negativ påverkan på den elfiskade sträckans potential som öringbiotop.

Totalt sett uppvisar elfiskelokalerna i Vaggeryds kommun en mycket stark påverkan av försurning, mänsklig påverkan i form av anläggande av vandringshinder, rensning samt skador på närmiljön som lett till skador på vattenmiljön (Duveledsbäcken). Av övriga lokaler kan minskningen av öringtätheten till viss del sannolikt tillskrivas väderförhållandena de senaste åren med högvatten såväl 2003 som 2004 samt den torra och mycket kalla vintern 2002/2003 som troligen väsentligt ökade mortaliteten hos, i synnerhet, årsungarna.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping