2005:01 Utvärdering av elfisken i Jönköpings kommun 2002-2004

Om publikationen

Löpnummer:
2005:01
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
63
Publikationstyp:
Rapport

I föreliggande rapport redovisas resultaten från 29 elfisken i Jönköpings kommun utförda säsongerna 2003 och 2004. Samtliga elfiskelokaler ligger i Nissans avrinningsområde. Liksom sommaren 2003 präglades sommaren 2004 av stora nederbördsmängder. Regnet medförde att vattennivåerna i vattendragen steg kraftigt och översvämningar drabbade delar av länet. Högvattnet medförde även problem för elfiskets genomförande och flertalet elfisken kunde genomföras först under augusti månad då vattennivåerna började sjunka. Trots att elfiskena utfördes efter högvattenperioden, eller åtminstone under fiskbara förhållanden, kan en tydlig täthetsminskning noteras på flera elfiskelokaler jämfört med tidigare säsonger. Av det fåtal elfiskelokaler som fiskats såväl 2003 som 2004 kan dock en viss ökning ses vid elfisket 2004.

Jämfört med säsongen 2003 fångas betydligt fler öringårsungar sommaren 2004. Orsaken till detta är troligen en kombination av att vattennivåerna sjönk snabbare under augusti 2004 jämfört med 2003 vilket medgav elfiske då vattenståndet var relativt normalt samt att fiskbestånden inte drabbades av en ökad mortalitet till följd av en kall och torr vinter vilket var fallet vintern 2002/2003. Naturligtvis försvåras elfiske rent tekniskt vid högvatten vilket troligen påverkade resultatet i större utsträckning sommaren 2003 jämfört med 2004. Nästan samtliga lokaler utgörs vid normalvattenstånd av goda uppväxtbiotoper för öring. Endast två av de elfiskade lokalerna påverkas direkt av mänsklig påverkan såsom rensning och rätning eller anläggande av vandringshinder. Lokalen Haraldsbo kvarn i Svanån är en rensad sträcka nedströms den gamla kvarnen, vilken även utgör ett vandringshinder för fisk. Även vid Unnefors damm i Nissan ligger ett vandringshinder strax uppströms den elfiskade sträckan och möjligen har viss rensning skett på platsen. Ingreppen på dessa lokaler påverkar troligen öringbestånden negativt i viss omfattning, men borde inte på ett avgörande sätt påverka öringbeståndet som helhet.

Totalt sett uppvisar resultatet från elfiskena jämfört med tidigare säsonger lägre tätheter av såväl öringårsungar som äldre öringungar. Undantaget är säsongen 2003 då tätheterna av öring allmänt sett var lägre än 2004. Den största skillnaden 2004 jämfört med 2003 är att öringårsungar åetrigen fångas relativt allmänt vid elfiskena om än i tätheter lägre än normalt. Troligen kan därför slutsatsen dras att vattenkvaliteten i flertalet vattendrag är tillfredsställande, men att fiskbestånden påverkats negativt av vädersituationen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping