Socialtjänsten gjorde vad de kunde - om arbetet med att minska behovet av socialbidrag i Eksjö kommun

Om publikationen

Löpnummer:
2004:23
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
27
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att bidra till rättvisemålet om en halvering av antalet personer som är i behov av socialbidrag. Denna tillsyn är ett led i detta arbete.

Vi har valt att inledningsvis undersöka hur man arbetar i en av länets tretton kommuner, Eksjö. Vi har tittat på hur man arbetar för att personer som har socialbidrag ska få en annan försörjning. Behovet av socialbidrag är avhängigt ett stort antal faktorer som kommunen inte råder över, exempelvis arbetslöshet, och vi har därför velat vidga perspektivet och se arbetet i Eksjö i ett större sammanhang.

Våra frågeställningar har varit:
- Hur har socialbidraget utvecklats under 1900-talet?
- Hur har socialbidraget utvecklats under de senaste fem åren i riket och i länet?
- Hur har socialbidraget utvecklats i Eksjö kommun de senaste fem åren med särskilt fokus på flyktingmottagning, barnfamiljer samt män respektive kvinnor
- Vad gör socialtjänsten i Eksjö kommun för brukarna för att främja annan försörjning än socialbidrag?
- Vad har brukarna upplevt att socialtjänsten gjort för dem för att främja annan försörjning än socialbidrag?

I ett längre historiskt perspektiv kan vi se att cirka 5 % av befolkningen vanligen är i behov av socialbidrag eller motsvarande individuellt behovsprövade bidrag. Under 1900-talet har det funnits perioder med lågkonjunktur när behovet har varit större. En sådan period inföll under 1990-talets första år, då behovet av socialbidrag fördubblades.

Trenden bröts 1998. Socialbidragen i riket minskade med 25,4 % mellan åren 1998 och 2002. Socialbidragen sjönk också i samtliga kommuner i Jönköpings län under perioden 1998-2002.

I Eksjö minskade socialbidragen i ungefär samma omfattning som i övriga landet under perioden 1998-2002.

Sammanfattningsvis har vi kunnat konstatera att även om det finns flera orsaker till behov av socialbidrag vilka kommunen inte kan påverka finns det dock en hel del som socialtjänsten kan göra och Eksjö visar flera goda exempel på detta. När det gäller flyktingar har man samtidigt som man ökat mottagningen tillskapat resurser för att ge ett mottagande med kvalitet. Sett i ett genderperspektiv satsas traditionellt stora resurser på att rehabilitera män med stora svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. I Eksjö har man börjat se att kvinnor kan ha andra behov och har idéer om att starta gruppverksamhet. En sådan satsning skulle kunna generera positiva effekter även för barnen. Man har i Eksjö tagit fram en handlingsplan som ska leda till att man i ökad utsträckning tillgodoser barnperspektivet i handläggningen av ekonomiskt bistånd. Länsstyrelsen har i intervjuerna med brukarna uppfattat att det också hos dem finns ett stöd för att socialtjänsten tidigt i kontakten är aktiv och pådrivande i att arbeta för en annan försörjning.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping