2004:56 Kalkningar i Gnosjö kommun 2001 - 2003

Om publikationen

Löpnummer:
2004:56
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
141
Publikationstyp:
Rapport

Kalkning är nödvändig för att åtgärda de mycket omfattande försurningsskadorna i Gnosjö kommun. I stort sett hela kommunen med undantag av nationalparken Store Mosse omfattas av kalkningsåtgärder. Årligen sprids ca 2 000 ton kalk i kommunen vilket finansieras av staten och kommunen. I denna rapport sammanfattas och utvärderas de kalkningar som har skett under 2001 till 2003.

Kalkningen i Gnosjö kommun ger överlag ett bra resultat. Den vattenkemiska måluppfyllelsen är hög. I 97 % av sjöytan och 90 % av vattendragslängden har det vattenkemiska målet varit uppfyllt under perioden. Måluppfyllelsen för biologi är lägre framförallt i vattendragen vilket drar ner den totala måluppfyllelsen. Att inte målet är uppfyllt i 11 % av sjöytan och i 31 % av vattendragslängden beror på att det tar tid för biologin att återhämta sig samt att det fortfarande kvarstår en försurningspåverkan på vattenkemin i fram för allt de mindre vattendragen. I jämförelse med utvärderingen för den förra treårsperioden har måluppfyllelsen ökat något.

I vissa åtgärdsområden har den minskande försurningspåverkan medfört att sänkta kalkdoser har kunnat föreslås. I de flesta fall bedöms dock nuvarande kalkmängder vara nödvändiga och i några fall föreslås förtätningar av omkalkningsintervallen för att öka måluppfyllelsen. Utvecklingen i okalkade sjöar och vattendrag tyder på att kalkning kommer att behövas en lång tid framöver inom kommunen.

Kontakt