2004:54 Nätprovfiske i Store Mosse Nationalpark 2002-2004

Om publikationen

Löpnummer:
2004:54
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport

För att få en bättre bild av fiskbestånden i sjöar och gölar i Store mosse nationalpark, har provfiske genomförts under somrarna 2002, 2003 och 2004 av personal från länsstyrelsen i Jönköping. Provfisken har skett i Kävsjön (2002), Häradsösjön (2003), Svartgölen (2003), Vitgölen (2003) och Kalvasjön (2004).

I Kävsjön fångades abborre, braxen, gädda, mört och sutare. Fiskbeståndet i Kävsjön utgörs till största andel av mörtfisk (mört, braxen och sutare). I Häradsösjön fångades endast fyra mindre gäddor medan Vit- och Svartgölen var fisktomma. Att de sistnämnda gölarna var fisktomma beror förmodligen på att de har varit isolerade, utan synliga till- eller utlopp, under lång tid samt att syrebrist uppkommer vid långvarig isläggning. Fisktomma vatten kan vara en värdefull livsmiljö för arter av till exempel insekter som har svårt att överleva där det finns fisk. Vit- och Svartgölen är utpekade som "dystrofa sjöar och småvatten" inom Natura 2000. Fiskbeståndet i Kalvasjön var glest med abborre som dominerande art. Dessutom fanns det sparsamt med braxen och gädda. Mört har förmodligen försvunnit på grund av omfattande försurningspåverkan.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping