2004:52 Lokalisering och inventering av rikkärr i Jönköpings län 2004

Om publikationen

Löpnummer:
2004:52
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
76
Publikationstyp:
Rapport

Med rikkärr menas kärrmiljöer som via vatten tillförs mineraler från intilliggande kalkhaltig eller mineralrik berggrund eller jord. Rikkärr har en speciell växtlighet knuten till sig och hyser ofta mycket höga naturvärden. Bakgrunden till denna undersökning är ett behov av mer information om rikkärrens antal, karaktär, status och utbredning i Jönköpings län.

I september år 2003 samt under sommaren år 2004, besöktes sammanlagt 43 potentiella rikkärrslokaler i Jönköpings län. Syftet var att undersöka om platserna verkligen var lokaler för rikkärr och om så var fallet bedöma kärrens karaktär samt notera eventuellt behov av skötselåtgärder. Rikkärren skulle även avgränsas geografiskt. Av de totalt 43 besökta lokalerna visade sig 31 stycken vara rikkärr.

För många av rikkärren är generell hänsyn i skogsbruket tillräckligt för att naturvärdena ska kunna bestå i framtiden. I cirka hälften av de besökta rikkärren krävs dock någon form av åtgärder för att de höga naturvärdena inte ska riskera att försvinna. Oftast rör det sig om skötselåtgärder som syftar till att förhindra igenväxning av tidigare hävdade kärr. I minst fyra rikkärrsområden behövs dock särskilda informationsinsatser om hur intilliggande skogsmark ska skötas för att inte rikkärrens höga naturvärden ska riskera att gå förlorade. Minst ett, kanske två, av dessa kan komma att behöva någon form av områdesskydd.
Det är viktigt att samtliga berörda markägare får information om de rikkärr som påträffats på deras marker, så att hänsyn till rikkärren kan tas vid framtida markanvändning.

På två lokaler har käppkrokmossa påträffats. Käppkrokmossa är en art som har minskat kraftigt i hela Europa. Den är mycket sällsynt och har därför tagits upp på EU:s lista över arter som är särskilt viktiga att skydda. Käppkrokmossa finns upptagen på Sveriges nationella rödlista i kategori missgynnad. På två lokaler har dunmossa påträffats. Dunmossa är en sällsynt levermossa som finns upptagen på Sveriges nationella rödlista i kategori missgynnad.

Sammanlagt, fram till och med år 2004, har 63 stycken potentiella rikkärrsområden besökts. Av dessa har totalt 48 stycken visat sig vara rikkärr. De flesta rikkärr i Jönköpings län klassas som medelrikkärr, vilket betyder att de inte är lika kalkhaltiga som extremrikkärren på till exempel Gotland.

En nationell strategi för hur vi ska arbeta med rikkärren saknas ännu och kunskapen om rikkärren och de organismer som lever där är bristfällig. Naturvårdsverket har nyligen tagit fram ett åtgärdsprogram för bevarande av rikkärr. Åtgärdsprogrammet har som målsättning att öka kunskapen om rikkärren i Sverige samt bygga upp en organisation för skötsel och restaurering av rikkärr. I programmet föreslås att rikkärrsinventeringar ska utföras i samliga län i Sverige. Ett delmål i detta åtgärdsprogram är att alla län, före 2005 års utgång, ska ta fram en rangordnad lista över de rikkärr som ska prioriteras för skydd, restaurering och skötsel (Sundberg Sebastian, 2004).

Kommentar: Fältarbetet med rikkärrsinventeringen år 2003 utfördes av Therese Asp på Länsstyrelsen i Jönköpings län och år 2004 av Eva Götbrink för Kråkfot HB. Rapporten har skrivits av Eva Götbrink för Kråkfot HB. Undersökningen finansieras av den regionala miljöövervakningen i Jönköpings län.

Kontakt