2004:45 Fiskevårdsplan Fegen 2004

Om publikationen

Löpnummer:
2004:45
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
134
Publikationstyp:
Rapport

Fiskevårdsplan Fegen 2004 är en rapport som utarbetats av Länsstyrelsen i Jönköpings län, men arbetet har skett i samverkan med Fegens fiskevårdsområdesförening och Länsstyrelserna i Västra Götalands och Hallands län. Fiskevårdsplanen innehåller översiktliga beskrivningar av naturförhållandena i Fegenområdet med avseende på hydrologi, geologi, och markanvändning samt det växt- och djurliv som karakteriserar sjön Fegen. Fegens vattenkemiska förhållanden idag såväl som under de senaste decennierna sammanfattas i ett särskilt avsnitt, liksom den påverkan som sjön utsätts för genom vattenreglering, försurning, näringsläckage m m. När det gäller djurlivet har störst vikt lagts vid att beskriva sjöns fisksamhälle och de fiskeribiologiska undersökningar som under årens lopp utförts i Fegen. Fegens fiskfauna är artrik med bland annat sik, siklöja (höstlekande) och gös, men det är förekomsten av vårsiklöja som placerat in Fegen på den fiskeribiologiska världskartan som en av fyra sjöar i världen där arten förekommer. I olika sammanhang har flera undersökningar utförts i Fegen med inriktning mot de arterna av siklöja, men trots detta finns det fortfarande stora kunskapsbrister när det gäller vårsiklöjans biologi och status i sjön.

Som ett led i utarbetandet av den nu aktuella fiskevårdsplanen utfördes under sommaren 2003 ett omfattande nätprovfiske i Fegen. Resultatet av provfisket redovisas i rapporten liksom jämförelser med de äldre undersökningar som finns att tillgå. Genom provfisken erhålls uppgifter på fiskbestånd, artsammansättning, åldersstruktur, konkurrensförhållanden med mera i en sjö. För att kunna göra en bedömning av det uttag av fisk som sker krävs däremot fångststatistik, skattningar och beräkningar av den samlade fångsten från olika kategorier fiskande i en sjö. Genom en enkätundersökning som riktade sig dels till Fegens fiskerättsägare dels till fiskekortköpare av olika kategorier efterfrågades fångstuppgifter, antal fisketillfällen, redskapstyper med mera, för att beräkna det totala uttaget av fisk som gjordes under 2003. Med utgångspunkt från enkätsvaren har en skattning av fångstuttaget fördelat på olika arter, fiskesätt med mera gjorts.

I Fegen liksom i ett stort antal andra sjöar har människan satt ut fisk av såväl sedan tidigare förekommande arter som introducerat nya arter. Genom utsättningarna har människan därigenom delvis förändrat strukturen och sammansättningen på sjöns fisksamhälle. Uppgifter om kända utsättningar av fisk i Fegen finns sammanfattade i ett särskilt avsnitt.

Förutom att beskriva Fegens fisksamhälle idag syftar fiskevårdsplanen även till att vara ett underlag till fiskevårdsområdesföreningens fortsatta arbete med att utveckla ett långsiktigt och ekologiskt hållbart fiske för såväl fiskerättsägare som den fiskekortsköpande allmänheten. Fiskevårdsplanen utmynnar därför i ett antal förslag till åtgärder som kan/bör genomföras i Fegen eller dess närmiljö för att förverkliga de mål för fiskevårdsarbetet som formulerats. Fiskevårdsplanen är även tänkt att utgöra ett underlag för det fortsatta arbetet med den skötselplan för Fegens naturvårdsområde och den bevarandeplan, som följer med utpekandet av Fegen som ett Natura 2000-område, som skall göras

Kontakt