2004:41 Kräftprovfisken i Jönköpings län 2004

Om publikationen

Löpnummer:
2004:41
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
92
Publikationstyp:
Rapport

I innevarande utvärdering av kräftprovfisken i Jönköpings län 2004 presenteras resultatet från 2004 års kräftprovfiske. Rapporten omfattar resultat från sammanlagt 27 provfiskade lokaler som ligger inom Gnosjö, Jönköping, Aneby, Nässjö, Vetlanda och Gislaveds kommuner. Syftet med provfisket var bland annat att följa upp utvecklingen av tidigare utsättningar, att inventera lokaler samt att undersöka inkomna uppgifter rörande utslagna flodkräftbestånd respektive nya förekomster av signalkräftor. Provfisket genomfördes från mitten av augusti till mitten av september och samtliga lokaler utom Hökesjön och Hökesån fiskades av personal från länsstyrelsen. Resultatet från årets provfiske blev att flodkräfta hittades på sju av lokalerna, av dessa bedöms tre ha måttligt starka bestånd medan övriga fyra lokaler hade mycket svaga bestånd. På fyra av lokalerna hittades signalkräfta, av dessa bedömdes två ha måttligt starka bestånd. Övriga lokaler uppvisade inga tecken på någon kräftförekomst, men huruvida det överensstämmer med den verkliga situationen är osäkert.

Osäkerheten beror på att sommaren 2004 var relativt kall vilket kan ha genererat i att skalömsningsperioden försenats och därmed fortgått under provfiskeperioden. Att skalömsningen verkligen var sen bekräftades vid ett provfiske som genomförde under första veckan i september, där flertalet kräftor var nyömsade och hade mjuka skal. Eftersom kräftornas cykel så starkt styrs av sommarens karaktär kan det finnas vissa svårigheter i att utifrån provfisken som utförs under en natt dra slutsatser om kräftbeståndens täthet olika år. Därmed följer att vidare provfisken eller fiske genom fiskerättsägare behövs för att med större säkerhet kunna fastlägga situationen i de lokaler som resulterade i låg eller utebliven kräftfångst.

Kräftprovfiske sommaren 2004
Sammanlagt provfiskades 26 lokaler i Jönköpings län mellan 12 augusti och 16 september. 25 av lokalerna provfiskades av personal från länsstyrelsen och Hökesån fiskades av pritata intressenter. Femton av lokalerna ligger i Gislaveds kommun och övriga elva lokaler ligger i Aneby, Habo, Gnosjö, Jönköping, Nässjö och Vetlanda kommun. 16 av lokalerna provfiskades i syfte att kontrollera utsättningar som gjorts under 2000 och 2001, på sex av lokalerna kontrollerades uppgifter rörande utslagna flodkräftbestånd samt uppgifter om nya signalkräftbetånd, övriga fyra lokaler inventerades då kräftförekomster är okända. Provfisket resulterade i flodkräftfångst på sju lokaler; Karshultasjön, Samserydssjön, Betarpsbäcken, Källerydsån, Sågån, Löbbosjön och Järsnäsa Lillesjö, varav de tre sistnämnda bedömdes ha måttligt starka bestånd. Signalkräfta påträffades på fyra lokaler; Granshultasjön, damm vid Kvarnaboån, Västerån vid Uppåkra och Bordsjöbäcken, de två förstnämnda bedömdes ha måttligt starka kräftbestånd. Resultatet från årets kräftprovfiske är inte tillfredsställande ur ett biologiskt återställningsperspektiv. Av de 16 lokaler som omfattades av kräftutsättningar 2000 och 2001 verkar i dagsläge endast fem lokaler hysa flodkräfta, och endast två av dem bedöms ha ett livskraftigt bestånd.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping