2004:35 Östra Vätterbranternas naturvärden- arter, miljöer och dellandskap

Om publikationen

Löpnummer:
2004:35
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
119
Publikationstyp:
Rapport

Östra Vätterbranterna i Jönköpings kommun är ett 43 000 ha stort område öster om Vättern mellan Tenhult i söder och länsgränsen mot Östergötland i norr. Naturen i området är mycket varierad främst genom den växlande topografin, klimatet och brukningshistoriken. Här finns allt från rika ädellövskogsmiljöer till barrskogar med boreal prägel. Vätterbranterna hyser en stor biologisk mångfald med en mängd rödlistade arter. Området är länets, och en av en av Sveriges, viktigaste trakter för naturvård. Sedan år 2000 bedrivs ett intensivt naturvårdarbete inom ramen för projekt Östra Vätterbranterna.

Området är från de flesta utgångspunkterna välinventerat. De högsta naturvärdena är framför allt knutna till trädmiljöer i skogen och i odlingslandskapet och till det mosaiklandskap de utgör. Det arbetet som denna rapport redovisar syftar till att bearbeta inventeringsmaterialet till en vägledning för hur ett samlat, effektivt och långsiktigt naturvårdsarbete bör bedrivas. Med naturvårdsarbete menas allt från bildande av naturreservat till jord- och skogsbrukets vardagshänsyn. Genom att alla naturvårdsinsatser, små som stora, görs utifrån gemensamma biologiska prioriteringar kommer positiva effekter uppnås på landskapsnivå och sannolikheten för en långsiktig överlevnad bland de rödlistade arterna att öka.

Grundtanken är också att naturvårdskraften skall läggas på de arter och miljöer området har störst ansvar för att värna. Totalt har nära 1 400 nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt registrerats i skogen och i odlingslandskapet, totalt 2 270 hektar. Crika en tredjedel av nyckelbiotoperna i "odlingslandskapet" ligger på skogmark, till exempel skogsbeten. I skogen dominerar topografiskt betingade nyckelbiotoper och i odlingslandskapet ädellövhagmarker. Ädellöv, i synnerhet hamlingsträd, är mycket viktigt i båda typerna. Totalt berörs 5,1 % av den produktiva skogsmarksarealen av nyckelbiotop eller naturvärdesobjekt.

Fram till våren 2004 har 231 rödlistade arter påträffats i Vätterbranterna. Av dessa har 37 pekats ut som särskilt prioriterade arter. De är valda utifrån att Vätterbranterna sannolikt hyser en viktig del av deras svenska (i vissa fall europeiska) population. 15 viktiga miljöer för biologisk mångfald i Vätterbranterna har beskrivits och rangordnats i Ansvarsmiljöer (högsta värdenivå) eller Prioriterade miljöer (i två klasser). Lövtyperna och i synnerhet ädellövtyperna dominerar. Till varje typ finns beskrivningar, jämförbara nyckelbiotopstyper, typexempel i Vätterbranterna, artexempel och generella skötselråd. BRANTSKOG AV ÄDELLÖVRIK TYP, EK-TALLSKOG AV BERGIG TYP, BRANTSKOG AV ÄDELLÖVFATTIG TYP MED VARIERAD BARRINBLANDNING och de HAMLADE TRÄDEN är utpekade som ansvarsmiljöer. Rödlistade arter har grupperats efter vilket eller vilka trädslag de huvudsakligen är knutna till. Grupperna är tall, gran, triviallöv och ädellöv. Flest rödlistade arter är knutna till ädellövträden.

Vätterbranterna som helhet utgör en värdefull trakt, men för att tydliggöra vissa särdrag har området också delats in i 17 dellandskap, vardera mellan 330-2600 hektar. Kännetecknande för ett dellandskap är att det där finns någorlunda generella och tydliga drag i naturen. Vissa trädslag och vissa naturvärden knutna till de trädslagen är särskilt vanliga. Dellandskap av fyra typer har avgränsats; tall, gran och triviallöv (ffa asp) (3), ädellöv (8), hamling (4) och jätteträd (2). Områdena för hamling och jätteträd överlappar andra dellandskap. För varje dellandskap ges en beskrivning, nyckelbiotopsdata, ingående särskilt prioriterade arter, exempel på andra förekommande rödlistade arter, ingående ansvars- eller prioriterade miljöer, befintligt områdesskydd, råd för framtida områdesskydd och råd för generell hänsyn. Hänsyn vid markanvändning, rådgivning och områdesskydd inom ett dellandskap bör sträva efter att stärka dellandskapets kännetecken och karaktär. Intryck och kunskap från fält och kunskapom dellandskapet ger tillsammans bättre beslut. Det viktigaste resultatet av detta arbete är en sammanställning, bearbetning och uppbyggnad av biologiska data kopplat till kartprogram som gör det enkelt att ta fram en mängd information om Vätterbranternas arter, miljöer och landskap i framtida frågeställningar samt att bygga vidare allt eftersom ny kunskap tillkommer. Det digitala materialet över landskapet är också mycket illustrativt att använda vid rådgivning och utbildning.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping