2004:32 Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2003

Om publikationen

Löpnummer:
2004:32
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
8
Publikationstyp:
Rapport

Kalkningsverksamheten, som administreras av länsstyrelsen, är omfattande i Jönköpings län. Försurningspåverkan på vattendragen har medfört att ett flertal vattenlevande arter påverkats negativt och i flera fall slagits ut helt. Särskilt försurningskänsliga är bland annat elritsa, mört, öring och kräfta samt ett flertal bottenlevande djur. Vid elfiskeundersökningar i strömmande vatten förläggs undersökningslokalen i första hand till strömmande partier av vattendraget där öring och elritsa kan förväntas uppträda. Resultatet från elfiskeundersökningar baseras därför ofta på fångstutfallet av dessa arter och särskilt på förekomsten av yngre årsklasser. Mört och kräfta uppträder dock sporadiskt vid elfiske och kan då de fångas vara avgörande för bedömningen av vattendraget. Elfiskeundersökningar i vattendrag är en viktig del av länsstyrelsens löpande kalkeffektuppföljningsprogram vid sidan av vattenprovtagning, nätprovfiske i sjöar och bottenfaunaundersökningar. Dessa undersökningar ger tillsammans en bild av den försurningspåverkan som föreligger i länets sjöar och vattendrag.

Många vattendrag är dock starkt påverkade av andra faktorer förutom försurning. Mänsklig påverkan på vattendragen har varit omfattande under senare delen av modern tid. Rätning, rensning, anläggande av dammar för kraft- eller bevattningsändamål, utsläpp och dylikt har starkt påverkat fiskens möjligheter till vandring, reproduktion och överlevnad. Förutom utsläpp av syretärande eller giftigt material som direkt påverkar alla vattenlevande organismer har den rensning och rätning som genomförts förstört stora områden av i synnerhet öringens lek- och uppväxtområden. Liksom anläggandet av vandringshinder har detta medfört en utarmning eller långsam utslagning av många bestånd.

Kalkningen mål är att bibehålla alternativt återskapa en god vattenkvalitet i sjöar och vattendrag i länet och därmed säkra den biologiska mångfalden. I de fall arter försvunnit eller allvarligt skadats till följd av försurning eller annan mänsklig aktivitet drivs, som en del av kalkningsverksamheten, projekt inom ramen för biologisk återställning som syftar till att återställa den ursprungliga faunan i kalkade vatten. Sommaren 2003 genomfördes elfiske på 103 lokaler i Jönköpings län. Flertalet av de elfiskade lokalerna, 85 stycken, ingick i länsstyrelsens regionala kalkeffektuppföljningsprogram. Resterande lokaler elfiskades inom ramen för det nationella kalkövervakningsprogrammet (IKEU) eller som en del av länsstyrelsens naturvärdesbedömning av vissa vattendrag inom länet. Konsulterna Patrik Lindberg och Fredrik Nöbelin har svarat för fältarbetet och rapportskrivningen i enlighet med Länsstyrelsens anvisningar.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping