2004:27 Större vattensalamander (Triturus cristatus) - inventering i östra delen av Jönköpings län 2004

Om publikationen

Löpnummer:
2004:27
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
94
Publikationstyp:
Rapport

Våren 2004 inventerades 27 områden med sammanlagt 141 småvatten i östra delen av Jönköpings län efter större vattensalamander (Triturus cristatus). Undersökningens huvudsyften var att undersöka den större vattensalamanderns utbredning i regionen samt att identifiera metapopulationer för fortsatt miljöövervakning. En metapopulation är en population som består av flera mindre delpopulationer som kontinuerligt drabbas av utdöenden och vars lokaler, om dessa åter blir lämpliga, kontinuerligt återkoloniseras. Utbyte av individer mellan delpopulationerna i en metapopulation motverkar också inavel. Antagandet om att större vattensalamander är beroende av metapopulationer, innebär i förlängningen att arten uppehåller sig i och kring de vatten i ett område som för tillfället erbjuder en bra lekmiljö och dessutom omges av passande landhabitat inom ett lämpligt avstånd från lekdammen. Som inventeringsmetod användes visuell observation med halogenpannlampa nattetid. Större vattensalamander observerades i 21 av de 27 invnterade områdena (78%) och i 59 av de 141 småvattnen (42%).

Resultatet visar att större vattensalamander troligen är mycket beroende av metapopulationer för sin långsiktiga överlevnad. De viktigaste lekvattnen för arten i regionen utgörs av vattenfyllda sandtag/grusgropar, solexponerade kreatursdammar/lergravar och vattenfyllda dödisgropar/skogstjärnar. Resultatet pekar också på att arten är förbisedd i många områden på grund av sin ekologi och att många fler lokaler för större vattensalamander kommer att hittas med den nya visuella observationsmetoden. Förekomsten och tätheten av lämpliga lekdammar i vissa av de inventerade områdena indikerar också att stora områden inom regionen troligen utgör sammanhängande metapopulationer. Exempel på detta är områdena kring Nordvästra Solgen i Eksjö kommun, Saljen/Skirösjön/Övrasjön i Vetlanda kommun och Bordsjön/Assjön i Aneby kommun.

Kontakt