2004:26 Bottenfauna i Jönköpings län 2003

Om publikationen

Löpnummer:
2004:26
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
216
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av länsstyrelsen i Jönköpings län har Medins Sjö- och Åbiologi AB under hösten 2003 utfört bottenfaunaundersökningar i kalkade vattendrag. Undersökningen har utförts enligt en standardiserad metod så kallad sparkprovtagning (SS-EN 27 828). Den huvudsakliga målsättningen var att utifrån bottenfaunan bedöma graden av försurningspåverkan och därmed ge underlag för den framtida kalkningsverksamheten i länet. Dessutom har påverkansgraden av näringsämnen/organiskt material och eventuell annan påverkan samt bottenfaunans naturvärden bedömts vid de olika lokalerna.

Sammanlagt har 46 lokaler undersökts. Av dessa ingår 36 stycken i olika kalkningsprojekt medan de resterande tio är okalkade referenser. Av de kalkade lokalerna bedömdes 27 (75 %) som ej eller obetydligt påverkade av försurning. Nio av de kalkade lokalerna bedömdes som betydligt påverkade av försurning. Vad avser de okalkade referenslokalerna så bedömdes åtta som ej eller obetydligt påverkade, en lokal bedömdes som betydligt påverkad och en som starkt eller mycket starkt påverkad av försurning.

Ingen av de undersökta lokalerna bedömdes vara påverkad av näringsämnen/organiskt material eller annan påverkan.

Av de undersökta lokalerna bedömdes fyra ha mycket höga naturvärden och sju ha höga naturvärden med avseende på bottenfaunan. Fyra rödlistade arter noterades i undersökningen.

Bottenfaunan har tidigare undersökts i 38 utav lokalerna. På sju av lokalerna har försurningssituationen förbättrats och endast en har försämrats, i övrigt är bedömningarna oförändrade. Samtliga okalkade lokaler har en oförändrad försurningsstatus.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping