2004:25 Vegetationsförändringar på kalkade våtmarker 1995-2003 - Uppföljning av "Grovkalkprojektet" i Värnamo

Om publikationen

Löpnummer:
2004:25
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport

Det som gått under benämningen "Grovkalkprojektet" avrapporterades 1998 (meddelande 1998:14 Länsstyrelsen i Jönköpings län). Syftet med projektet var att pröva olika kalkprodukter (grov Ignabergskalk, finparikulär P-kalk och en granulerad fin-kalk), dels ur miljösynpunkt (skador på vegetationen), dels som kalkmedel för att buffra
utströmningsområden. När det gäller buffertverkan fanns önskemål om att öka varaktigheten av kalkeffekten genom att använda grövre fraktioner. Samtidigt var det intressant och se om en grövre fraktion gav mindre skador på vegetationen. Min uppgift var att studera vegetationen före och efter kalkning.

Projektet innefattade 16 kärr, varav fyra var referensområden. Området undersöktes första gången på vegetationen innan kalkning 1995. Kalkspridningen kom igång på våren (april) 1997. I slutet av juli och början på augusti, samma år 1997, inventerades vegetationen första gången efter kalkning (initial påverkan på vitmossa).

Sedan år 2000 är 8 områden medtagna i Naturvårdsverkets projekt "Kalkning av våtmarker -uppföljning av växtekologiska effekter". Inventeringar inom detta projekt har ägt rum under år 2000 och år 2003 med samma metod som tidigare. Denna rapport avser att redovisa en sammanställning och begränsad utvärdering (diskussion) över samtliga år: 1995-2003.

Kontakt