2004:18 Manual för arbete med Stormusslor i Sverige 2004

Om publikationen

Löpnummer:
2004:18
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
53
Publikationstyp:
Rapport

Manualen ska användas vid kurser och utbildningar där deltagarna har för avsikt att börja arbeta aktivt med undersökningar / inventeringar av stormusslor. Manualen ska ge en första teoretisk grund att stå på. De olika delarna ger inblick i de aktuella arternas utseende, ekologi och miljökrav. Vidare presenteras olika inventeringsmetodiker. Under kursen använder kursdeltagarna manualen vid den teoretiska genomgången samt ute i fält när de olika inventeringsmomenten visas och testas i praktiken. Efter kursen behåller deltagarna manualen (pärmen) för att använda den vid kommande egna karteringar och inventeringar av stormusslor.

Manualen vänder sig till personer som har för avsikt att undersöka stormusselbestånd i sjöar och vattendrag. Det kan vara personal på länsstyrelser eller kommuner som ska starta miljöövervakning, likväl som intresserade personer från ideella organisationer med mera.

I manualen ingår:
- En inledning och bakgrund till arbetet med stormusslor i Sverige.
- En översiktlig beskrivning av stormusslorna samt en presentation av respektive art och dess nuvarande status.
- En bestämningstabell för nordiska arter av sötvattenslevande stormusslor.
- Utbredningskartor för de i Sverige förekommande arterna av stormusslor.
- Undersökningstypen "Övervakning av stormusslor" med tillhörande bilagor.
- Undersökningstypen "Lokalbeskrivning".
- Information om hur och till vem man rapporterar fynd av stormusslor.
- Referenser, litteraturtips och kontaktpersoner.
- Extra fältprotokoll.

Kontakt