2004:15 Kalkningar i Habo och Mullsjö kommuner 1998 - 2002- Måluppfyllelse och effekter

Om publikationen

Löpnummer:
2004:15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
135
Publikationstyp:
Rapport

Idag bedrivs kalkning i åtta Vätterbäckar i Habo kommun och i Sjöbackasjön i Mullsjö kommun. Kalkningen är en nödvändig och i dagsläget ofrånkomlig del i den miljövård som bedrivs för att behålla de höga naturvärden som finns i området. Den här utvärderingen omfattar tidsperioden 1998 - 2002 och en jämförelse har gjorts med den föregående utvärderingen för perioden 1995 - 1997.

De genomförda kalkningsåtgärderna har givit så goda resultat att de flesta av åtgärdsområdenas målsättningar har uppfyllts. I tre åtgärdsområden har det uppmätts alkalinitetsvärden över riktvärdet för alkalinitet som inte bör överskridas vid högflöde och där bör kalkdoserna sänkas. I nedanstående sammanställning redovisas, för varje åtgärdsområde, de delmål som uppnåtts och de som inte har uppnåtts samt förslag på förändringar och åtgärder. I flera av åtgärdsområdena är det, tack vare kalkning, inte längre försurningspåverkad vattenkvalitet som är begränsande för ekosystemen. Istället är det påverkan från till exempel vattenkraft, bevattningsuttag, kommunala och industriella utsläpp, dagvattenspåverkan och dikningar som påverkar flora och fauna negativt.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping